Kunnanhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta

KNGDno-2020-2

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Liitteenä nro 1 on salainen liite,​ jolla asia esitellään (sisältää tiedot hakemuksesta ja Essoten vanhus-​ ja vammaispalveluiden lausunnon asiasta). Liitteessä 2 on hakemuksessa esitetyn toimenpiteen kustannusarviolausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Voimassa olevien rahaston myöntämisperusteiden mukaisesti Kunnanhallitus ei myönnä salaisen liitteen nro 1 mukaista avustusta hakijalle kustannusarviolausunnossa olevaan toimenpiteeseen. Rahaston mukaisesti avustusta voitaisiin myöntää ainoastaan mahdolliseen toimenpiteeseen haettavaan omavastuuosuuteen.

Hakemuksessa olevan liikkumisen tukemiseen tarvittavan rakenteen osalta kunnanhallitus myöntää avustusta hakijalle, maksimituki on 2000 euroa ja lasku maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Suunnitelma tulee hyväksyttää kunnan rakennusmestarilla ennen työn aloitusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Essote, pääkirjanpitäjä, kunnan rakennusmestari

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.