Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Talouden toteutuminen 1.1.-30.4.2021

KNGDno-2020-504

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.

Talouden toteutuminen 1.4.-30.4.2021

Laskennallinen käyttöaste huhtikuun lopussa on 33,3 %, palkkojen osalta 31,5 %.

Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 1 791 000 €, joka on 35,0 % talousarviosta.

Toimintakuluja on kirjattu 14 590 000 €, käyttöaste 33,6 %,  kasvua edelliseen vuoteen 10,8 %. Palkkamenot  30.4. toteutuman mukaan 2 029 000 €,  käyttöaste on 30,7 %, alle budjetin n. 53 000 €, mutta 1.4. voimaan tulleiden yleiskorotusten arvioidaan kasvattavan palkkamenoja tänä vuonna 1,8 %.

Toimintakatteeksi muodostuu 12 800 000 €, käyttö-% 33,4 %. Kate on noin 1,5 miljoonaa heikompi kuin huhtikuussa 2020. Kasvu johtuu pääasiassa asiakaspalveluostojen 1,2 miljoonan kasvusta. Erikoissairaanhoidon menot on noin 0,9 miljoonaa euroa suuremmat kuin huhtikuussa 2020. Essote ky:n tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen mukaan kunnan maksuosuus vuonna 2021 tulee olemaan noin 25 miljoonaa euroa (ta-21: 25,6 miljoonaa) jossa kasvua tilinpäätökseen 2020 n. 0,8 miljoonaa euroa.

Verotulokertymä huhtikuun lopussa on 7 642 000 €, budjetista 37,6 %. Viime vuoden tammikuun tilityksiin verrattuna kasvua on 1,2 miljoonaa €, kasvu johtuu pääosin kiinteistöverotuksen joustavasta valmistumisesta, sekä yhteistöverojen 10 %-yksikön jako-osuuden kasvusta.

Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 6 377 000 €.

Vuosikatteeksi muodostuu 1 220 000 €, Kuukauden sumu-poistoja kirjantuu 520 000 €., joten ylijäämäksi muodostuu n. 830 000 euroa.

Liitteenä on tuloslaskelma 1.1.-30.4.2021 sekä vastuualueraportit graafisena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi talouden toteumaraportin 1.1.-30.4..2021

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)