Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Lausunto joukkoliikenteen palvelutasotavoitteisiin Itä-Suomessa 2021–2025

KNGDno-2017-525

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhdessä Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kuntien kanssa laatinut joukkoliikenteen palvelutasoa koskevan selvityksen.

Palvelutasotavoitteet on määritelty yhteysvälikohtaisesti kuntakeskusten ja maakuntakeskusten välille sekä ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluville paikallisliikenteille. Palvelutasotavoitteiden määrittely ohjaa vahvasti ELY-keskuksen liikenteiden suunnittelua ja hankintaa, ja se on nähty tarpeelliseksi, vaikka laki ei siihen enää velvoitakaan. Palvelutasotavoitteiden asettamisessa lähtökohtana on ollut joukkoliikenteen nykyinen palvelutarjonta ja rahoitustaso.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa liitteenä olevasta raporttiluonnoksesta ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Itä-Suomessa 2021-2025.

Lausunto pyydetään toimittamaan 14.5.2021 klo 16.15 mennessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen, että kunnalta on pyydetty joukkoliikenteen palvelutasosta lausuntoa. Vanhus- ja vammaisneuvosto ottaa asiaan kantaa tarvittaessa ja toimittaa kannanottonsa tiedoksi asiaa valmistelevalle kunnan talouspäällikkö Mirja Ursinille, edelleen kunnan lausunnon tueksi.   

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli asiasta ja toteaa omassa kannanotossaan seuraavaa:

1.Neuvoston mielestä näin tärkeään asiaan kuuluu kunnanhallituksen antaa lausunto. Lausunnon merkitys on tärkeä ja sillä vaikutetaan kuntalaisten joukkoliikenteen saatavuuteen.

2. Joukkoliikenteen selvityksentekijä ei ota selvityksessään Kangasniemen kunnan erityispiirteitä esille:

  • Olemme länsirajalla ja maakuntaraja on kunnan rajalla.
  • Kunta ei ole suuremman kasvukeskuksen ympäröimä vaan kunnantataajaman palveluita käyttävät kaikki kunnan asukkaat.
  • Kuntataajaman askukkaiden vertailuluku kuuluu olla kunnan todellisen asukasluvun mukainen .n.5300. Selvityksentekijä on käyttänyt lähdeaineistonaan YKR-taajamat, SYKE tietokantaa kohdassa 5.5. yli 650 taajamat. Kangasniemen kunnan taajamaluku puuttuu kokonaan joten kysymyksessä on 5350 asukkaan kuntakeskus, jonka mukaan palvelut on mitoitettava.  
  • Kangasniemi on maakuntarajakunta, jolloin joukkoliikenteen palvelutasoa on tarkasteltava kokonaisuutena, eikä vain liikennöintinä Itä-Suomeen päin. Kangasniemi - Joutsa reitti on nostettava erikseen tarkasteluun

 

3. Jyväskylä - Joutsa suunasta liikennöidään Helsinkiin. Kangasniemeltä kuuluu olla suora liikenneöintiyhteys Joutsaan ja sitä kautta pääkaupunkiseudulle. Tätä mahdollisuutta ei ole selvityksessä huomioitu ja selvitys on siltäosin puutteellinen.

 

4. Kangasniemen nykyiset joukkoliikennemäärät ovat selvästi pienempiä kuin muiden kuntien joukkoliikennemäärät. Kohta 6.3.2. palvelutasotavotteiden täyttyminen Etelä-Savossa.  Tässäkään vertailussa ei oteta huomioon kunnasta Keski-Suomeen liikennöinnin tarvetta. Keski-Suomen Ely-keskus laatii Keski-Suomen alueelle omat palvelutasoselvitystavoitteensa, eikä se huomioi alueensa ulkopuolisia kuntia. Näin ollen Phjois-Savon Ely-keskuksen kuuluisi huomioida rajakuntana Kangasniemen kunta siten, että liikennöinti tarkasteltaisiin tosiasiallisen palvelutasotarpeen näkökulmasta. Ei saa olla niin, että kuntalaiset saavat huonompaa julkista palvelua koska kunnan liikennöintiä ei tarkastella kokonaisuutena vaan tarkastelu kohdistuu vain Pohjois-Savon Ely-keskuksen alueen sisäiseen liikennöintiin. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto toivoo näkökulmiensa vaikuttavan lausunnon valmisteluuun ja tulevan huomoiduksi. 

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon Ely-keskus käynnisti syyskuussa 2020 toimivalta-alueellaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa palvelutasotavoitteiden määrittelyn. Määrittelyä käytetään apuna POSELY:n joukkoliikennehankintoja tehtäessä.

Etelä-Savon maakunnalle yhteisiä, esille nousseita teemoja/kehittämistarpeita käydyissä keskusteluissa nousi esiin mm.

* merkittävimmät kehittämistarpeet ovat vuorotarjonnassa, joukkoliikenteen informaatiossa sekä pysäkkien kunnossa (mm. katokset).

* työ- asiointi- ja vapaa-ajan liikennetarjontaa ja matkailuliikennettä toivottiin yhdisteltävän mahdollisuuksien mukaan. Työssäkäynti- ja opiskeluliikenteen noustessa kuitenkin esiin ensisijaisena tarpeina.

Kangasniemen kunnan tärkeimmät yhteystarpeet POSELY:n alueella ovat opiskelu- ja työssäkäynti Mikkeliin. Yhteyksien säilyttäminen ja mahdollinen lisääminen vaatii kuitenkin myös kunnan omaa rahallista panostusta. Kunta osallistuu alueellaan ostoliikenteenä ajettavien vuorojen kustannuksiin.  Pohjois-Savon Ely:n teettämässä selvityksessä on huomioitu myös vuorojen matkustajamäärät.

Pohjois-Savon Ely-keskus on pyytänyt kunnilta lausuntoa joukkoliikenteen palvelutasosta vuosille 2021-2025. Kunnan johtoryhmä on käsitellyt palvelutasomäärittelyjä kokouksessaan 3.5.2021  ja toteaa, että nykyinen palvelutaso säilytetään sekä työ- ja vapaa-ajanliikenteen yhteensovittaminen tulee huomioida. Myös yhteistyötä joukkoliikenneasioiden hoidossa pidetään tärkeänä.

Liitteenä lausuntopyyntö ja selvitys palvelutasotavoitteista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus yhtyy vanhus- ja vammaisneuvonton lausuntoon joukkoliikenteen palvelutasosta vuosille 2021-2025 ja täydentää lausuntoa yllä kuvatun mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)