Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä vanhusasiavaltuutettu laista

KNGDno-2020-582

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta. lausuntopyyntö on osoitettu kunnille ja kunnissa pyydetään välittämään lausuntopyyntö kunnan vanhusneuvostolle.

Taustaa: 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on ikäystävällisyyden edistäminen. Tavoitteeseen vastataan muun muassa perustamalla vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto.

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on luoda itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka seuraisi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti kaikilla yhteiskuntasektoreilla ja toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Kyseessä olisi ikääntyneiden oikeuksia edistäviä ja valvovia viranomaisia ja muita toimijoita täydentävä viranomainen. Tavoitteena on välttää päällekkäisiä tehtäviä ja toimivaltuuksia muiden viranomaisten kanssa eikä esityksellä puututa olemassa olevien viranomaisten tehtäviin ja toimivaltuuksiin.

Vanhus- ja vammaisneuvoston oli tarkoitus antaa lausunto vuoden viimeisessä kokouksessa joulukuussa 2020. Kokoontumisrajoitusten vahvistuessa ja korona epidemian pehennettua kokous peruttiin. Neuvoston sihteeri antoi lausunnon neuvoston puolesta ja annettu lausunto on liitteenä. Kaikkiaan vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta annettiin 138 lausuntoa.

 

Päätösehdotus

Kangasniemen vanhus- ja vammisneuvosto merkitsee annetun lausunnon tiedokseen ja antaa lausunnon tiedoksi kunnanhallitukselle. 

Päätös

Neuvosto hyväksyi ehdotuksen ja lisää näkökulmaansa, että

  • valtuutetun ja vanhusasiatoimiston sijainti voisi olla muualla kuin Etelä-Suomessa
  • vanhusasiavaltuutetun kuluu tukea pienten kuntien palvelutason turvaamista
  • Etelä-Savoa koskeva palvelurakenneuudistus ja palveluverkkoa koskevat asiat otetaan neuvostossa esille omana erillisenä asianaan.

Tästä päätöksestä läheteään ote myös vanhusasiavaltuutetulle, koska neuvosto lausui lisäasioita. 

Valmistelija

  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvsto tuo lausuntonsa kunnahallitukselle tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnahallitus merkitsee vanhus- ja vammaisneuvoston antaman lausunnon tiedokseen. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.