Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Kunnan metsien leimikkojen myynti 2021

KNGDno-2021-422

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki ry:n palvelupäällikkö Aura Heikura on hoitanut tarjouspyynnöt kunnan metsätaloussuunnitelman mukaisista leimikoista seuraavista metsätiloista:

06-391-066E-21 Turkinpippuri, 681 m3
06-391-065D-21 Uudistalonmäki, 2 186 m3

Tarjoukset pyydettiin 8 metsäyritykseltä. Tarjousten määräaika umpeutui maanantaina 17.5.2021 klo 15.00 ja tarjoukset avattiin tiistaina 18.5.2021 klo 8:00. Tarjouspyyntöjen mukaisesti kunta on pidättänyt itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset osittain (leimikkokohtaisesti) tai kokonaan.

Tarjousten avauspöytäkirja, kartat alueista sekä Turkinpippurin osalta tarjousvertailu ovat liitteinä. Aura Heikura on kutsuttu kokoukseen asiantuntijaksi ja hän esittelee asiaa.

Uudistalonmäen leimikoista on tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen herännyt kuntalaiskeskustelu alueen virkistyskäytön sekä alueen luontoarvojen säilyttämisen puolesta. Asiasta on myös tehty valtuustoaloite. Alue sijaitsee kirkonkylän osayleiskaava-alueella ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.5.2021 käsitellyt osayleiskaavan päivitystä ja päättänyt, että OAS:a täydennetään Uudistalonmäkeä koskevien aluevarausten tarkistamiseksi. Kuntaan on lisäksi 18.5.2021 saapunut lisämaan ostotarjous Uudistalonmäen rajanaapurilta ja tarjouksen käsittely kunnassa on kesken.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy leimikoiden myynnin tarjousvertailun mukaisesti seuraavasti:

1. Turkinpippuri myydään eniten tarjonneelle UPM-Kymmene OYJ:lle.

2. Kirkonkylän osayleiskaavan päivityksen, saadun kuntalaispalautteen sekä alueen rajanaapureiden toiveiden ja lisämaan ostotarjouksen johdosta, Uudistalonmäen leimikot palautetaan uudelleenvalmisteluun.

Päätös

Aura Heikura ja Mikko Korhonen toimivat asiantuntijana asian esittelyssä.

Maisa Juntunen esitti, että uudelleenvalmistelun yhteydessä pyydetään virallinen selvitys koko alueen soveltumisesta Metso-suojeluohjelmaan ja suojelusta saatava korvaus. Esitystä ei kannatettu.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aura Heikura, tarjoajat

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.