Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Koulukuljetusten järjestäminen 2021-2022 Hokan, Ohensalon ja Toivakan suunnat

KNGDno-2020-598

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnalla on sopimukset kunnan oppilaskuljetuksista lukuvuosiksi 2020-2022. Sopimuksia on mahdollisuus jatkaa 1 + 1 vuoden optiolla.

Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkautusten kumouduttua koulujen koulukuljetukset on kilpailutettu vain lukuvuoden 2020-2021 loppuun. Uusien lakkautuspäätösten jälkeen (Kunnanvaltuusto 23.11.2020 § 47 ja § 48) Hokan, Joutsan ja Toivakan suuntien reitit suunnitellaan ja kilpailutetaan uudestaan lukuvuodeksi 2021-2022, 1 + 1 vuoden optiolla, jolloin sopimuskaudet päättyvät samanaikaisesti muiden sopimusten kanssa.

Koulukuljetusten hankintaraja lukuvuodelle 2021-2022 ylittää hankintalain 26 §:n EU-kynnysarvon 214 000 euroa ja on talousarvion​ täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kunnanhallituksen päätettävä hankinta.​

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa koulukuljetusten hankintaprosessin​ käynnistymisen lukuvuodelle 2021-2022 ja esittää asian edelleen​ kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi
Päivi Paappanen, toimistosihteeri, paivi.paappanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnalla on sopimukset kunnan oppilaskuljetuksista suurimmalla osalla reiteistä lukuvuosiksi 2020-2022. Näitä sopimuksia on mahdollisuus jatkaa 1 + 1 vuoden optiolla.

Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkautusten kumouduttua Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä 13.5.2020 kyseisten koulujen koulukuljetukset on kilpailutettu vain lukuvuoden 2020-2021 loppuun. Uusien lakkautuspäätösten jälkeen (Kunnanvaltuusto 23.11.2020 § 47 ja § 48) Hokan, Ohensalon ja Toivakan suuntien reitit suunnitellaan ja kilpailutetaan uudestaan lukuvuodeksi 2021-2022, 1 + 1 vuoden optiolla, jolloin sopimuskaudet päättyvät samanaikaisesti muiden sopimusten kanssa.

Hokan, Ohensalon ja Toivakan suuntien koulukuljetusten hankintaraja lukuvuodelle 2021-2022 ylittää hankintalain 26 §:n EU-kynnysarvon 214 000 euroa ja on talousarvion​ täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kunnanhallituksen päätettävä hankinta.​ Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on tämän johdosta siirtänyt asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi ja päätettäväksi. Hilmaan on lautakunnan päätöksen jälkeen tehty ennakkoilmoitus 16.2.2021, jonka tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen. Kilpailutuksen käynnistyttyä huhtikuussa kunta tiedottaa paikallisia liikennöitsijöitä ja auttaa tarvittaessa tarjousten sähköisessä haussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää käynnistää koulukuljetusten kilpailutuksen Hokan, Ohensalon ja Toivakan suuntien reiteille lukuvuodelle 2021-2022, johon lisätään mahdollisuus 1+1 vuoden optioon.

Päätös

Mika Huovinen toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on kilpailuttanut Hokan, Ohensalon ja Toivakan suuntien oppilaskuljetukset lv. 2021-2022. Kyseessä on koulupäivinä ajettava liikenne. Sopimuksen kesto on 1 vuoden mittainen ja sitä voidaan jatkaa korkeintaan 1+1 optiovuodella ilman uutta tarjouskilpailua. Liikenne alkaa 11.8.2021. Tarjouskilpailu oli avoin kaikille, joilla on joko taksilupa, taksiliikennelupa, joukkoliikennelupa tai henkilöliikennelupa. Kohteina ovat Kangasniemen kunnan keskustan koulujen koulukuljetukset reiteillä, jotka oli tarpeen suunnitella uudelleen Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkautuessa. Tarjous tuli lähettää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/kangasniemi 3.5.2021 klo 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta, joista on laadittu reittikohtainen vertailu. Kohteisiin 5 ja 6 ei tullut tarjouksia, joten ne on kilpailutettava uudelleen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy koulukuljetusten kilpailutuksen liitteen mukaisesti ja ja päättää uudelleenkilpailuttaa kohteet 5 ja 6. Kohteen 6 osalta tarjouksessa pyydetään hyötykuorman aikainen kilometrihinta. Kilpailutus käynnistetään 25.5.2021 ja toimialajohtaja hyväksyy kilpailutuksen hankintaohjeen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, Mika Huovinen, Päivi Paappanen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.


Valituskielto

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.


Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.


Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi