Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Kirkonkylän osayleiskaavan päivitys

KNGDno-2015-330

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Yleiskaavoitus on olennainen osa kuntasuunnittelua ja ajantasainen yleiskaava on välttämätön perusta kunnan hyvälle maapolitiikan hoidolle. Yhdyskuntarakenteen ylläpitäminen ja kehittäminen kestävällä tavalla edellyttää taajaman ja sen lähialueet kattavaa yleispiirteistä maankäytöllistä suunnitelmaa. Suunnitelmallisuus koskee kaikkia yhdyskunnallisia toimintoja, kuten asumista, vapaa-aikaa ja virkistystä, elinkeinoelämää, palveluita, liikennettä sekä ympäristön ja luonnonolojen huomioimista. Maankäytön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida myös ratkaisujen merkittävyys ja niiden vaikutukset tulevaisuuteen.

Taajama-alueen yleiskaavoituksen aikajänteenä on pidetty 10 - 15 vuotta. Kangasniemen kirkonkylään laadittiin ensimmäinen yleiskaava v. 1982, seuraava 1994 ja nyt voimassa oleva v. 2007. Nykyinen kaava on ollut ratkaisuiltaan toimiva ja sen pohjalta on asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä voitu toteuttaa johdonmukaisesti. Kaava on pääosin edelleen ajantasainenkin, mutta muutamia selkeitä päivittämistarpeita on vuosien varrella ilmennyt. Kaavoitustyö yleiskaavan päivittämiseksi on aloitettu ja kaavamuutosten pohjaksi on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka sisältää tähän mennessä esille tulleet muutoskohteet ja kaavoituksen alustavat tavoitteet. OAS:n mukaan erityistä huomiota kaavoitustyössä tullaan kiinnittämään kaavaratkaisujen yhdyskuntarakenteellisten, taloudellisten, ympäristöllisten, kulttuuristen, liikenteellisten ja sosiaalisten vaikutusten selvittämiseen ja arviointiin.

Kaavoitustyön on tarkoitus edetä siten, että OAS ja tavoiteasettelu asetetaan kesän aikana julkisesti nähtäville ja hankkeesta tiedotetaan lehdistön ja nettisivujen kautta. Myös tarvittavat viranomaislausunnot pyydetään tässä vaiheessa. Nähtävilläoloaikana saadun palautteen perusteella tehdään kohteisiin ja tavoiteasetteluun mahdolliset muutokset ja tarkennukset, jonka jälkeen voidaan laatia kaavaluonnos.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan OAS:n ja tavoiteasettelun kirkonkylän osayleiskaavan päivitystyön pohjaksi ja esittää sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Aineisto asetetaan MRL:n 62 ja 63 §:ien mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaislausunnot OAS:ssa esitetyllä tavalla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin muutoin paitsi tekninen lautakunta päätti, että OAS:a täydennetään Uudistalonmäkeä koskevien aluevarausten tarkistamiseksi.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_________

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.5.2021 § 27 hyväksynyt omalta osaltaan liitteenä olevan OAS:n ja tavoiteasettelun kirkonkylän osayleiskaavan päivitystyön pohjaksi.Päätöksessään tekninen lautakunta päätti,​ että OAS:a täydennetään Uudistalonmäkeä koskevien aluevarausten tarkistamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta on hyväksynyt omalta osaltaan liitteenä olevan OAS:n ja tavoiteasettelun kirkonkylän osayleiskaavan päivitystyön pohjaksi edellä mainituin muutoksin ja esittää sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Aineisto asetetaan MRL:n 62 ja 63 §:ien mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaislausunnot OAS:ssa esitetyllä tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Päivi Puukari, Jouko Romo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)