Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Kangasniemen KaHa Oy:n osakkeiden alaskirjaus

KNGDno-2021-222

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on 7.10.1986 § 126 päättänyt KaHa-projektin toteuttamisesta ja kehitysyhtiön 50 000 markan osakepääoman merkinnästä. Kangasniemen KaHa Oy on perustettu  xxxxxxx xxxxxxxxxx ideoiden ja patenttien hyödyntämiseksi Kangasniemellä. Kangasniemen kunta omistaa Kangasniemen KaHa Oy:n osakkeeet nro 11-20. Osakepääoma taseessa 31.12.2020 on 8 409,40 euroa. 

Patentti- ja rekisterihallituksen tiedostoista ei löydy merkintää kyseisestä yhtiöstä eikä yhtiöllä ole todettu oleva toimintaa.

Kangasniemen kunta toteaa, että osakkeilla ei ole kirjanpidollista arvoa ja poistaa osakepääoman kunnan taseesta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus toteaa, että KaHa Oy:n osakkeilla ei ole kirjanpidollista arvoa ja päättää poistaa osakepääoman 8 409,40 euroa kunnan taseesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.