Kunnanhallitus, kokous 23.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 313 Vaalilautakunnan asettaminen presidentin vaalissa 2018

KNGDno-2017-331

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalilain (714/1998) 15§ mukaan:

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme

Sekä vaalilautakunnan jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Vaalilautakuntien puheenjohtajien ja  varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus asettaa Kangasniemen kunnan varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikalle Kangasniemi 001 vaalilautakunnan.

Päätös

Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

  • Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus asettaa Kangasniemen kunnan varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikalle Kangasniemi 001 vaalilautakunnan.

Päätös

Varsinaisikisi jäseniksi valittiin:

Mervi Savolainen, puheenjohtaja

Matti Seppänen, varapuheenjohtaja

Santosh Upmal

Paula Kuitunen

Matti Kurki

Varajäseniksi valittiin kutsumisjärjestyksessä:

Tuula Vornanen

Pirjo Lahikainen

Heidi Kukkohovi

Jorma Seppälä

Pentti Nieminen

Tiedoksi

valitut, keskusvaalilautakunta

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

OIkaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

OIkaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitet-tu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                              

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.