Kunnanhallitus, kokous 23.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 309 Essoten lausuntopyyntö jäsenkunnilta / talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2018-2020

KNGDno-2017-419

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus pyytää vuoden 2018 talousarviosta ja vuosien 2019 ja 2020 taloussuunnitelmasta perussopimuksen 17 §:n mukaisesti jäsenkunnilta lausunnot 31.10.2017 mennessä. Käsittelyssä oleva vuoden 2018 talousarvio on Essoten toinen talousarviovuosi. Vuoden 2018 talousarvioaineisto koostuu vuoden 2017 talousarviotiedoista ja vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon suorite- ja kustannustoteumista. Kuntayhtymän tavoitteena on perustamissuunnitelman mukaisesti saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden noin 12 miljoonan euron alenema vuoteen 2021 mennessä, mikä tarkoittaa noin 0,5 prosentin vuotuista tuottavuuskehitystä. Nettomenojen kasvua on kuluvaan vuoteen verrattuna vain noin 0,65 miljoonaa euroa.  Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelunsa järjestämisvastuun Essotelle siirtäneiden seitsemän jäsenkunnan kuntalaskutus vähenee 0,5 prosenttia.

Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on Essoten talousarvio 2018 ja vuosien 2019 ja 2020 taloussuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Essoten vuoden 2018 talousarviosta seuraavaa:

Essoten ja kuntien talousarviovalmistelua ei ole prosessin ja sisällön osalta yhdistetty riittävässä määrin toisiinsa.

Perussopimuksessa tästä ei ole erillistä mainintaa.  Perussopimuksen §:n 17  ”Talousarvio ja –suunnitelma” mukaisesti ennen talousarvion ja –suunnitelman hyväksymistä kuntayhtymän on  varattava jäsenkunnille mahdollisuus antaa siitä lausuntonsa.

                        Essoten valmistelussa tulee huomioida myös kuntien talousarvioraamit

Tarvittaessa perussopimuksen 17 §:ää voitaisiin jopa muuttaa: Talousarvion valmistelussa  noudatetaan ennalta jäsenkuntien kanssa sovittua prosessia ja aikataulusta. Jäsenkunnat asettavat talousarvioraamin kesäkuussa.

Jotkut palvelualat olivat jo ennen Essoten käynnistymistä sellaisia, joiden osalta kustannuskehitys oli osin huonosti ennakoitavissa palvelutarpeen kehityksen osalta. 

Annetun ennusteen mukaan Kangasniemen kunnan erikoissairaanhoidon menot tote 9/2017 ovat 463 t eur vähemmän kuin 9/2016 joten ennuste totesta 2017 tullee olemaan alle budjetin, joten tältäkään osin ei ole perusteltua korottaa kunnan maksuosuutta 2018.

Essote TA-2018 laskelman mukaan erikoissairaanhoidon osalta on käytetty kuntien 2016 kustannuksia eikä kolmen vuoden 2013-2015 keskiarvoa kuten perusterveydenhuollon jakolaskelmassa. Mikäli samaa periaatetta käytetään kuin perusterveydenhuollon kohdalla, on Kangasniemen erikoissairaanhoidon kustannukset laskentapohjassa n. 300 000 vähemmän.

                        Kangasniemi vaatii tältä osin, erikoissairaanhoidon laskelmien tarkistamista.

Sosiaalipalveluissa tulee välttää ostopalveluja, jotta pienennetään riskiä kustannusten kohtuuttomaan kasvuun.

Kunnan raami Essoten talousarvioon on korkeintaan tote-ennuste 2017 22,3 milj eli sama kuin ta 2017, koska ei ole perusteluja kasvulle Kangasniemen osalta.

Perussopimuksen 15 §:n ”Jäsenkuntien omistajaohjaus” mukaisesti Jäsenkuntien omistajaohjauksen toimivuuden varmistamiseksi kuntayhtymällä on kuntien kuntajohtajista muodostuva neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata kuntayhtymän toimintaa ja asettaa sille jäsenkuntien toiminnan ja talouden edellyttämiä tavoitteita. Neuvottelukunnan tulee kokoontua vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tähän asiaan otti Kangasniemen kunnanhallitus kantaa lausunnossaan vuoden 2017 talousarviosta: ”Jotta toiminnan ja toteutuneiden laskutusten kohdentaminen ja seuraaminen vuonna 2017 on tosiasiallisesti mahdollista, tulee Essoten käynnistää välittömästi kuntajohtajien neuvottelukunnan kanssa toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumiseen seurantakriteerit sekä kriteerit laskutusten perusteen seurannalle, jotka voidaan viedä Essoten päätettäväksi.”

Toiminnan ja talouden seuranta ei toistaiseksi toimi odotusten mukaisesti. Suoritemääriä ja -kustannuksia ei ole toimitettu kuntiin. 

Kangasniemen kunta totesi jo lausunnossaan vuoden 2017 talousarviosta, että ”on välttämätöntä saada kuntaan toteutuneiden laskutusten yhteenveto 3 kk-välein, jotta kunta voi arvioida oman talousarvion 2017 toteutumista toiminnan sekä talouden osalta.”  Yhteenvetoon tulee sisältyä myös raportointia palveluista ja kustannusten kohdentumisesta.

Sekä talousarviossa että seurannassa tuleekin olla sekä kunnittaiset että palvelualoittaiset tiedot; myös tulot ja bruttomenot kunnittain eriteltynä.

Perussopimuksen 18 §:ssä ”Kuntayhtymän rahoitus” on kolme perustetta sille, miten kuntien maksuosuudet määräytyvät. Kohdan kolme mukaisesti; Vuonna 2017 40 %, vuonna 2018 38 %, vuonna 2019 36 % ja vuodesta 2020 eteenpäin 34 % aiheuttamisperiaatteella laskettuna kolmen viimeisen vuoden tilikauden toteutuneiden kulujen mukaisesti.

Samassa pykälässä mainitaan, että Kuntayhtymän aloittaessa toimintansa sitä edeltävien vuosien toteutumina käytetään tilastokeskuksen virallisen tilaston mukaisia kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen nettokustannuksia.

On kuitenkin huomioitava, että tilastokeskuksen virallinen tilasto ei anna oikeaa kuvaa kustannuksista. Kunnasta riippuen se saattaa sisältää eri perustein laskettuja kustannuksia ja toisaalta myös sellaisia sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia, jotka eivät siirtyneet peruskunnista Essoteen.

Eläkemenoperusteiset maksut jaetaan Kevalta saadun jakoperusteen mukaan kunnille. Tämä osuus on eriteltävä budjetissa kunnittain. Kunnan maksuosuus määräytyy sitten 18 §:n mukaisesti.

Yhteenvetona edellisistä Kangasniemen kunta toteaa lisäksi lausunnossaan, että Essoten talousarvio 2018 tulee Kangasniemen kunnan osalta vahvistaa 2017 toteutuma-arvioon, eli 22.3 milj euron raamiin. Talousarviosta tulee esittää ennen talousarvion ky-valtuuston käsittelyä kunnille eriteltyinä eläkemenoperusteiset maksuosuudet, ja tämän jälkeisestä maksuosuudesta toimialoittain tulot ja bruttomenot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

OIkaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

OIkaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitet-tu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                              

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.