Kunnanhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Kangasniemen vanhustentalosäätiö / anomus / kiinteistöverosta vapautuminen

KNGDno-2022-406

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen vanhustentalosäätiön hallitus on lähestynyt kunnanhallitusta 18.8.2022 toimittamallaan kirjeellä. Säätiö esittää kirjeessään, että kunta vapauttaisi säätiön vuosittaisesta noin 7500 euron suuruisesta kiinteistöverosta tai vaihtoehtoisesti kunta myöntäisi säätiölle kiinteistöverosummaan sidottua vuotuista avustusta. Hakemuksen käsittelyä on siirretty talousarvion laadinnan yhteyteen ja hakemuksen käsittelyyn on vaikuttanut myös hyvinvointialueen aloittamiseen liittyvät yksityiskohdat.

Säätiö perustelee anomusta yhteiskunnallisesti merkittävällä yleishyödyllisellä toiminnan luonteella, hyväntekeväisyysperiaatteellisella toiminnalla, kohtuullisen vuokratason säilyttämisellä asukkaille sekä yhdenvertaisuudella kunnan vastaavien kiinteistöjen kanssa.

Päätöksen verosta vapauttamisesta tekee Verohallinto, jollei kunta ole pidättänyt päätösvaltaa itsellään. Kunnan päätös on voimassa kolme vuotta. Kunnanvaltuusto on 4.3.2013 § 43 päättänyt, ettei kunta pidätä päätösvaltaa itsellään 1.6.2013 alkaen. Verosta vapauttamisella tarkoitetaan vapauttamista veron ja viivästysseuraamusten maksamisesta joko osittain tai kokonaan. Vapautuksen voi saada vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa. Kunta on tehnyt päätöksen, ettei se peri kiinteistöveroa yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä, mutta säätiö ei täytä tätä kriteeriä. Kunta ei siis voi vapauttaa Kangasniemen vanhustentalosäätiötä verosta.

Kunnan avustusmäärärahoja on karsittu talousarvioesityksestä vuodelle 2023 mm. hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen osalta. Kangasniemen vanhustentalosäätiön toiminta tukee Kangasniemen hyvinvointialueelle siirtyviä vanhustenpalveluita. Työnjako kunnan ja hyvinvointialueen välillä ei ole vielä täysin selkeä hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen ja käytäntöjen osalta. Hakemuksen käsittely muutoskohdassa on haastavaa, sillä kunnan myöntämien avustusten osalta niiden valmistelutyön ja esitysten tulee olla tasapuolisia ja yhdenvertaisia kunnassa toimiville vapaaehtoisjärjestöille, yhdistyksille ja säätiöille. Anomuksella on myös ennakkotapauksen tunnusmerkit, joten sen käsittelyssä tulee huomioida sen vaikutukset mahdollisiin tuleviin päätöksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus toteaa, ettei se ole päätösvaltainen viranomainen kiinteistöveron vapauttamisessa ja päättää, ettei se myönnä Kangasniemen vanhustentalosäätiölle kiinteistöveroon sidottua avustusta vuoden 2023 kiinteistöverosta.

Päätös

Milja Halttunen ja Markku Kuusjärvi jääväsivät itsensä pykälän käsittelystä ja poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä. Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Markku Kuusjärvi, Milja Halttunen

Tiedoksi

Kangasniemen vanhustentalosäätiön hallitus