Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Veej'jakajan Leader-hankkeiden välirahoituslainat ohjelmakaudelle 2021-2027

KNGDno-2021-665

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta osallistuu vuosittain EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahaston paikallisen Leader-ohjelman kuntarahoitukseen. Kangasnimen kunta on sitoutunut ohjelmakauden 2021-​2027 siirtymäkaudelle 2021-2022 sekä sen jälkeen vuosiksi 2023-​2027 Veej'jakaja ry:n toiminta-​alueeseen ja rahoitukseen. Kangasniemen maksuosuus siirtymäkauden 2021-​2022 osalta on yhteensä 45 424 euroa ja koko ohjelmakaudelta 160 084 euroa.

Yhteisöt ja yhdistykset voivat saada Veej’jakajasta hanketukea yleishyödyllisiin investointeihin, toiminnan kehittämiseen tai esimerkiksi toimijoiden kouluttamiseen. Hankkeet voivat toimia paikallisesti yhden kunnan tai koko seutukunnan alueella, useamman toimintaryhmän alueilla (ns. alueiden välisinä hankkeina) tai kansainvälisesti. Tällä Leader -hanketuella ei voida rahoittaa olemassaolevaa, vakiintunutta toimintaa, vaan tuettavan hankkeen pitää olla toimintaa laajentava, uudistava tai uudentyyppinen. Tukea ei myönnetä yleisenä toimintatukena, hankkeen pitää olla ajallisesti ja sisällöllisesti tarkkaan suunniteltu ja rajattu. Hanke lähtee alueen asukkaiden tarpeista, sen toteuttaminen edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja hanke hyödyttää laajaa joukkoa maaseudun asukkaita.

Hankkeen toteuttajalta edellytetään riittäviä taloudellisia resursseja ja tarvittavaa osaamista tuettavan toiminnan toteuttamiseen. Koska alueella toimivat yhdistykset ovat pieniä, on hankkeiden toteuttamisen haasteena usein hankeaikaisen rahoituksen järjestäminen. Hankkeiden maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten perusteella ja toteutuneen maksetun kulun ja hanketuen maksatuksen väli voi olla jopa puoli vuotta. Jotta pienten yhteisöjen ja yhdistysten kehittämistoimintaa syntyisi, kunta on toiminut väliaikaisena lainamuotoisena rahoittajana.

Vuonna 2020 kunta on myöntänyt kaksi välirahoituslainaa, yhteensä 25 000 euroa ja tänä vuonna yhden 45000 euron välirahoituslainan. Kyseiset välirahoituspäätökset on tehty kunnanhallituksessa, mutta hallintosäännön päivityksen valmistelun yhteydessä kokonaisuus päätettiin valmistella uuden valtuustokauden käynnistyttyä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kehittämishankkeiden välirahoituslainan myöntämisperusteet on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti Veej'jakajan kehittämishankkeiden välirahoituslainojen myöntämisperusteet ohjalmakaudelle 2021-2027.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370