Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Lausuntopyyntö sote-tiedonhallinnan linjauksiin

KNGDno-2021-638

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

STM on valmistellut sote-tiedonhallinnan linjaukset jatkuvaan kehittämistyön ohjaamisen ja suunnittelun tarpeisiin sekä erityisesti sote-uudistuksen valmistelun tueksi. Sote-tiedonhallinnan linjaukset on ryhmitelty yhteisiin, asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn liittyviin (ns. ensisijainen käyttötarkoitus), ohjauksen, tiedolla johtamisen ja valvonnan tiedonkäsittelyyn liittyviin (ns. toisiokäyttö) sekä itse- ja omahoitoon liittyviin linjauksiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti maaliskuussa 2021 sote-tiedonhallinnan linjausten valmistelun. Linjauksella tarkoitetaan tässä tiettyyn tiedonhallinnan ja digitalisaation kehittämistyön kohteeseen kohdistuvaa, STM:n hyväksymää ja antamaa laajavaikutteista toimintaohjetta tai suunnittelupäätöstä, joka mahdollistaa myös kehittämistyön arvioinnin jälkikäteen. Tiedonhallintalain 6 § velvoittaa, että kunkin ministeriön on omalla toimialallaan huolehdittava julkisen hallinnon tiedonhallintakartan sisällön ajantasaisuudesta sekä ylläpidettävä yleisiä linjauksia yhteisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi.

Tiedonhallinnan linjaukset on valmisteltu osana STM:n kokonaisarkkitehtuurisuunnittelua, ja valmisteluun on haettu evästystä kokonaisarkkitehtuurin pääryhmästä sekä sen alaisista ryhmistä. Linjaukset vaikuttavat useaan toimijaan, ovat perustavanlaatuisia ja luonteeltaan pitkäaikaisia. Linjaukset ovat jatkossa tiedonhallinnan kehittämisessä velvoittavia: niihin on nojauduttava tiedonhallinnan hankesuunnitelmissa ja -arvioinneissa. Mikäli linjauksista tietoisesti poiketaan, pitää poikkeama perustella.  
STM ylläpitää sote-tiedonhallinnan linjauksia, ja niiden sisällön ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain, ja tarvittavat muutokset käsitellään tiedonhallinnan vuosikellon toiminnan mukaisesti osana ministeriön kokonaisarkkitehtuuriohjausta ja -suunnittelua. Ennen STM:n hyväksyntää tiedonhallinnan linjauksille, niihin toivotaan palautetta ja näkemyksiä sisällön viimeistelyä varten. 

Kangasniemen kunta on antanut asiasta liitteen mukaisen lausunnon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen annetun lausunnon Sote-tiedonhallinnan linjauksista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)