Kunnanhallitus, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Elinvoimakehittäjän rekrytointi

KNGDno-2022-220

Valmistelija

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on laatinut hankesuunnitelman, jonka nimenä on Kehitysalustoilla innovaatioita ja elinvoimaa Kangasniemelle. Hanke on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Mäntyharjun kunnan kanssa siten, että Mäntyharjulla on vastaava rinnakkaishankkeensa. Hankkeisiin on haettu rahoitusta Etelä-Savon maakuntaliitolta (AKKE Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha).

Hankkeen aikana kunnan elinvoiman kehittäminen kohdistetaan uusien palveluympäristöjen, etätyömallien ja monipaikkaisuuden edistämiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen. Hankkeen aikana organisoidaan kolme strategisesti valittua kehitysalustaa ja kokeiluympäristöä, joihin toimenpiteet erityisesti kohdentuvat. Näitä ovat

  1. Kiviniemen kehitysalusta – Kiviniemen vapaa-ajan alueen ja VT13 risteysalueen palvelukokonaisuuden innovointi ja kehittäminen
  2. Rantatorin kehitysalusta – Rantatorin palveluympäristön ja yritysyhteistyön kehittäminen
  3. Lapaskankaan kehitysalusta – uusien toimintamallien kehittäminen teollisten yritysten työvoiman saatavuuden turvaamiseksi

Kehitysalustojen toiminnan koordinoijaksi ja hankkeen toteuttajaksi palkataan elinvoimakehittäjä aikavälille 1.10.2022-30.9.2024. Elinvoimakehittäjän työajasta 75 % kohdistuu hankesuunnitelman tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen ja 25 % kunnan yleiseen yritysyhteistyön ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 133 824 euroa, josta kuntarahoituksen osuus on 20 %. Kunnan yleisen elinkeinotoiminnan kehittämisen osalta elinvoimakehittäjän palkka resurssoidaan kunnan omista perusmäärärahoista.

Hankkeen lopullinen rahoituspäätös ei ole vielä saapunut kuntaan. Jotta hanke voi käynnistyä suunnitellussa aikataulussa, hankkeen rekrytointi on syytä aloittaa elokuussa. Täten hankkeen rekrytointia varten tarvitaan etupainotteisesti täyttölupa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää perustaa kahden vuoden määräaikaisen elinvoimakehittäjän toimen ja myöntää sille täyttöluvan. Kunnanjohtaja käynnistää rekrytoinnin elokuun alussa, jos maakuntaliitto myöntää hankkeelle rahoituksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävän oikaisuvaatimuksen ohje: 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI

kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370