Kunnanhallitus, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Viestinnän pelisäännöt 2020

KNGDno-2020-1

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vuoden 2019 talousarviossa on hallintopalveluiden toiminnallisena tavoitteena viestinnän uudistaminen ja siten uusi viestintästrategia.

Valmistelun tuloksena on syntynyt Kangasniemen kunnan viestinnän pelisäännöt. Valmistelutyö lähti liikkeelle BDO Oy:n asiantuntijoiden laatiman tukirungon kautta. Tukirungon avulla erilaiset näkökulmat ja asiakokonaisuudet on tullut huomioiduksi mahdollisimman hyvin. Valmistelun pohjana on käytetty mm. Kuntaliiton julkaisemaa kuntaviestinnän opasta. Asiaa on valmisteltu johtoryhmässä ja viestinnän peruslähtökohtia kuten viestinnän tavoitteita on käyty ryhmätöinä myös valtuustoseminaarissa 8.5.2019.  

Viestintä on mitä suuremmassa määrin strateginen toiminto myös kunnassa. Viestinnän pelisäännöt ohjaavat viestintätoimintoja eli ne ovat toiminta- ja käyttäytymisohjeita sekä toimintatapoja, joihin yhteisö on sitoutunut. 

  • Ohjaa kunnan viestintää. 
  • Auttaa viestinnän käytännön suunnittelussa sekä viestintää tehdessä. 
  • Auttaa huomioimaan eri viestintäkanavat sekä yhteistyö- ja kohderyhmät. 
  • Kuvaa, miten vastuu viestinnästä jakautuu organisaatiossa ja mitä viestintärooleja organisaatiosta löytyy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Kangasniemen kunnan viestinnän pelisäännöt ja edellyttää, että kunnan viestintätoimintoja ja toimintatapoja tulee kehittää niiden pohjalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstö, valtuusto

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.