Kunnanhallitus, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 –hankkeen ohjausryhmä

KNGDno-2018-526

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 -hanke (EAKR) on käynnistynyt marraskuun alussa. Hankkeen tavoitteena on edistää ilmastotyötä Mikkelin seudun kunnissa, lisätä kuntien tietoisuutta eri toimintojen ilmastovaikutuksista ja kannustaa kuntia kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja vähähiilisyyttä edistäviin kokeiluihin tarjoamalla tietoa hyvistä käytännöistä ja rahoitusmahdollisuuksista. Hankkeessa laaditaan kunnille yhteistyössä viranhaltijoiden, kuntien liikelaitosten, päättäjien ja sidosryhmien kanssa ilmasto- ja energiaohjelmat, jotka luovat suuntaviivat kuntien ilmastotyölle pitkälle tulevaisuuteen.

Hanke toteutetaan Mikkelin seutukunnissa vuosien 2019-2021 aikana. Kuntien rahoitusosuus hankkeelle tulee Mikkelin seudun kehityshankerahastolta. Lisäksi hanketta rahoittavat Suur-Savon Sähkö Oy, Etelä-Savon Energia Oy ja Metsäsairila Oy.

Hankkeessa mukana olevia kuntia pyydetään nimeämään tammikuun 2020 aikana kunnan edustaja sekä varahenkilö hankkeen ohjausryhmään. Pyyntö ohjausryhmän jäsenen nimeämisestä lähetetään kunnanhallituksille / kaupunginhallitukselle. Ohjausryhmän jäsen voi olla johtava viranhaltija tai muu kunnan sopimaksi katsoma henkilö. Ohjausryhmä kokoontuu hankkeen aikana 3-4 kertaa.

Tällä hetkellä ohjausryhmässä ovat mukana toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen (Suur-Savon Sähkö), liiketoimintajohtaja Jukka Eestilä (ESE) ja toimitusjohtaja Sami Hirvonen (Metsä-Sairila) sekä rahoittajien edustajina ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo Etelä-Savon maakuntaliitosta ja kehityspäällikkö Aki Kauranen Mikkelin seudun kehityshankerahastosta.

Hanketta hallinnoi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kangasniemen kunta nimeää kunnan edustajaksi hankkeen ohjausryhmään tekninen johtaja Mikko Korhosen ja varahenkilöksi kunnan rakennusmestari Kalle Mannisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, valitut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)