Kunnanhallitus, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Kouluverkkoselvitykseen tehtyyn valitukseen

KNGDno-2019-741

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanvaltuusto on käsitellyt syyskuussa 2019 talousarvioseminaarissaan Kangasniemen kunnan talouden tasapainottamistoimia. Kunnan taloutta rasittaa erityisesti kasvavat terveydenhuollon kustannukset.  Kangasniemen kunnan perusopetuksen oppilasennusteen vuosille 2019-2024 mukaan kunnan kokonaisoppilasmäärä tulee laskemaan. Kyläkoulujen oppilasmäärät tulevat laskemaan lähivuosina jopa alle 20 oppilaaseen, mikä tarkoittaa sitä, että opetuksen järjestäminen pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla vaikeutuu ja oppilaskohtaiset kustannukset nousevat merkittävästi. Kangasniemen kouluverkkoa on tarkasteltu viimeksi 2016, jolloin vuosittainen ikäluokan syntyvyys vaihteli välillä 40-48 lasta. Vuosina 2013-2018 syntyvyys on ollut enää 29-38. Tilastokeskuksen tämän vuoden väestöennusteen mukaan vuosina 2020-2029 syntyy keskimäärin 20 lasta vuodessa ja siitä eteenpäin jopa vähemmän. Syntyvyys on vähentynyt edellisestä vuoden 2015 väestöennusteesta.

Oppilasennuste liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis vuoden 2019 aikana.

Päätös

Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyssä.

Ehdotus hyväksyttiin.

Todettiin lisäksi, että pykälien §200-§203 käsittelyn jälkeen kunnan on syytä käynnistää yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Kunnanhallitus päätti ottaa asian ylimääräisenä pykälänä käsittelyyn.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanvaltuustolle päättää, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis vuoden 2019 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi
Päivi Paappanen, toimistosihteeri, paivi.paappanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanvaltuusto päätti hallituksen esityksen mukaisesti käynnistää kouluverkkoselvityksen maanantain 28.10.2019 kokouksessa. Tämän mukaisesti kunnan neljälle kyläkoululle lähetettiin seuraavana päivänä 29.10. Wilman välityksellä kouluverkkoa koskeva tiedote ja kyselylinkit, jotka sisälsivät oppilaiden ja huoltajien sekä opettajien mielipiteitä kartoittavia kysymyksiä. Opettajien kyselyssä heitä pyydettiin arvioimaan opetuksen järjestämistä pienessä koulussa nykyisen opetussuunnitelman ja tuntijaon puitteissa ja pohtimaan myös sitä, mitä hyvää ja mahdollisesti vaikeaa pieni toimintaympäristö tuo tullessaan. Keskustan alakoulujen opettajille ja huoltajille lähetettiin vielä erillinen tiedote asiasta ja sen mahdollisista vaikutuksista keskustan koulujen toimintaan. Kysely on tehty myös oppilashuollon edustajille.

Taloudellisten vaikutusten osalta on valmistelussa koulukohtaisten kustannusten laskenta. Lisäksi kaikilla neljällä kyläkoululla järjestetään viikolla 47 tilaisuudet, joissa on kunnan edustajina paikalla alakoulujen rehtori, varhaiskasvatusjohtaja sekä hallintopäällikkö. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kuulee kouluverkon tämän hetkiset selvitykset ja merkitsee ne tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi
Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kouluverkkoselvitystä on valmisteltu laajana virkamiestyönä. Sen tekemiseen ovat osallistuneet viranhaltijat kaikilta hallinnon aloilta ja sen toteutuksessa on kuultu henkilöstöjärjestöjä. Tarkoituksena on ollut saada mahdollisimman laaja kuva kouluverkon nykytilasta ja vaikutuksista sen mahdolliseen supistamiseen. Kouluverkkoselvityksessä on kuultu oppilaita, vanhempia, opettajia, kyläyhdistyksiä sekä oppilashuollon ammattilaisia. Selvityksessä on tiivistelmä lapsivaikutusten arvioinnista ja kuulemisten tuloksista.

Lisäksi selvitys sisältää kuvauksen Kangasniemen alakoulujen nykytilasta, tulevien vuosien oppilasennusteista, koulujen kustannuslaskelmista ja koulurakennusten kuntoselvitykset. Selvitys ottaa kantaa siihen, että kouluverkkoa supistetaan ja supistamisesta aiheutuvat oppilasmäärien muutokset pystytään huomioimaan keskustan kouluissa. Lisäksi oppilaskohtaiset vaikutukset koulukuljetuksiin on selvitetty. Lisäksi kouluverkkoselvitys ottaa kantaa koululaisten iltapäivätoiminnan ja varhaiskasvatuksen nykytilanteeseen ja mahdollisten koulujen lakkautumisten vaikutuksen niiden järjestämiseen.

Oppilasennusteen ja tehtyjen selvitysten perusteella kyläkouluista ainoastaan Koittilan koulu tulee jatkamaan lähivuosina elinvoimaisena. Selvitystyön perusteella esitetään kouluverkon supistamista ja Otto Mannisen sekä Äkryn koulujen sulkemista ensi syksynä. Vuojalahden koulun oppilasennusteet ovat myös laskevat, mutta selvityksen kokonaistarkastelun perusteella ei sen sulkemista tulla tässä vaiheessa esittämään. Päätösesitys viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että

1. se hyväksyy tehdyn kouluverkkoselvityksen ja vie sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja 

2. se hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamista syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

 

Päätös

Mikko Nislin toimi asiantuntijana asian esittelyssä ja poistui kokouksesta klo 15:28.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus 

1. esittää tehdyn kouluverkkoselvityksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja 

2. esittää edelleen kunnanvaltuustolle Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamista syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

Päätös

Maisa Juntunen esitti Vihreiden ryhmäesityksenä:
1. että selvitys palautetaan valmisteluun niin, että se täydennetään selvityksellä varhaiskasvatuksen tilanteesta ja kirkonkylän koulujen lapsivaikutusarvioilla sekä kirkonkylän koulutilojen kunnon selvityksellä ja
2. että Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamisasia käsitellään selvityksen täydentymisen jälkeen.

Simo Hokkanen ja Kari Synberg kannattivat esitystä.

Koska on tehty ryhmäesitys, suoritetaan äänestys. JAA kunnanhallituksen tekemä pohjaesitys ja EI Vihreiden ryhmäesitys. Äänin JAA 20 ja EI 6, TYHJÄ 1, hyväksyttiin kunnanhallituksen tekemä pohjaehdotus.

Maisa Juntunen, Marjo Heikkinen ja Suvi Tiihonen jättivät eriävän mielipiteen. SImo Hokkanen jätti kirjallisen eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Jaa 20 kpl 74%

  Timo Seppälä, Tapio Viljanen, Sari Leskinen, Tiina Väisänen, Tuula Vornanen, Arja-Liisa Kuparinen, Tommi Vehmala, Tuomo Janhunen, Juhani Raatikainen, Kari Luukkainen, Sulo Hämäläinen, Eija Kuitunen, Rauni Pietarinen, Markku Kuusjärvi, Tapani Nykänen, Arto Tommola, Hannu Tiihonen, Hannu Tiusanen, Tuula Paavilainen, Matti Tulla

 • Ei 6 kpl 22%

  Kari Synberg, Maisa Juntunen, Simo Hokkanen, Marjo Heikkinen, Petri Pylvänäinen, Suvi Tiihonen

 • Tyhjä 1 kpl 4%

  Roope Pylvänäinen

Valmistelija

 • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
 • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää kirjeellään 10.1.2020 Dnro: 00052/20/2299 Kangasniemen kunnanhallitukselta lausuntoa 9.1.2019 tehtyyn valitukseen Kangasniemen kunnanvaltuuston päätöksestä 16.12.2019 § 48 Kouluverkkoselvitys KNGDno-2019-741.

Itä-Suomen hallinto-oikeus kehottaa kunnanhallitusta

1) antamaan lausuntonsa asiassa, tai mikäli se kunnan hallintosäännön mukaan on tarpeen, hankkimaan valtuuston lausunnon ja

2) liittämään asiakirjoihin kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat.

Valituksessaan valittajat vaativat kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista, koska 1) Kangasniemen kouluverkkoselvitys 2019 ei ole hallintolain vaatimusten mukainen eli tarpeeksi perusteellinen, 2) Kouluverkkoselvitys jätti varhaiskasvatuksen huomiotta, 3) Kouluverkkoselvitys ei kattanut kaikkia Kangasniemen kouluja, 4) Kouluverkkoselvityksestä ei järjestetty asianmukaista tiedottamista eikä tarjottu vaikutusmahdollisuutta kuntalaisille kaikille avoimen kuulemistilaisuuden muodossa.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirje liitteineen sekä kunnan lausuntoluonnos ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että se antaa Itä-Suomen halinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon kunnanvaltuuston 16.12.2019 tekemään päätökseen § 48 Kouluverkkoselvitys tehdyn valituksen johdosta.

Päätös

Kunnanhallituksen varajäsen Maisa Juntunen esitti, että kunta tekee valituksen tekijöiden esittämät riittävät lapsivaikutusarvioinnit ja viittaa samalla valtuustolle tekemäänsä eriävään mielipiteeseen valtuuston kokouksessa 16.12.2019. Esitystä ei kannatettu.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)