Kunnanhallitus, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kangasniemen Vuokrataloille myönnetty laina

KNGDno-2017-82

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallitus on 84.4.2019 pitämässään kokouksessa keskustellut Kangasniemen Vuokratalojen heikosta taloudellisesta tilanteesta. Tyhjien asuntojen määrä on suuri ja se vaikeuttaa huomattavasti yhtiön asioiden hoitoa ja jo pelkästään pakollisten vuosittaisten korjausten suorittamista ja muiden lainojen maksua.

Lisälainanoton välttämiseksi Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallitus on päättänyt pyytää Kangasniemen kunnalta lyhennysvapaata vuoden 2019 lainanlyhennyksistä. Kangasniemen kunnan lainojen lyhennysten määrä vuonna 2019 on 69.961,27 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapani Nykänen, tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Kangasniemen Vuokratalot Oy:lle lyhennysvapaata vuoden 2019 lainanlyhennyksestä.

Päätös

Tapio Viljanen ja Risto Nylund ilmoittivat esteellisyytensä yhteisöjääveinä ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 

Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Tapio Viljanen, Risto Nylund

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan Kangasniemen Vuokratalot Oy:lle myöntämä 100 000 euron laina on erääntynyt kokonaan maksettavaksi 31.12.2019. Kangasniemen Vuokratalojen hallitus on päättänyt pyytää kunnalta, että laina muutettaisiin avustukseksi tai vaihtoehtoisesti sille myönnettäisiin kahden vuoden jatkoaika. Lainaa on jo aiemmin lykätty useita kertoja. Pitkään jatkuneessa huonossa taloudellisessa tilanteessa on selvää, että lainaa ei pystytä maksamaan takaisin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Nykänen, tapani.nykanen.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää siirtää Kangasniemen Vuokratalot Oy:n kertalyhenteisen 100 000 euron lainan takaisinmaksun eräpäivää 31.12.2021 asti.

Päätös

Tapio Viljanen, Markku Kuusjärvi ja Risto Nylund ilmoittivat esteellisyytensä yhteisöjääveinä ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 

Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella,​ mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä on hallituksen,​ hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä,​ säätiössä,​ valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa,​ joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Markku Kuusjärvi, Tapio Viljanen, Risto Nylund

Tiedoksi

Kangasniemen Vuokratalot Oy, Marja Iikkanen

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.