Kunnanhallitus, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Avustuksen myöntäminen Veijo Viljakaisen testamenttirahastosta

KNGDno-2017-445

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-​Savon sosiaali-​ ja terveyspalvelujen,​ Essoten Kangasniemen ikäihmisten päivätoiminnasta on tullut hakemus liite nro 1,​ jossa  haetaan avustusta Veijo Viljakaisen rahastosta päivätoiminnan 15.1.2020 aloittavaan "Avoimeen kohtaamispaikkaan". Uuden toiminnan järjestämistä on suunniteltu syksyllä 2019. Kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto sekä Essoten henkilöstö ovat pitäneet useita neuvotteluja ja suunnitelleet toimintaa yhdessä. Järjestöille on lähetetty kirjeitä ja kutsuttu lehti-ilmoituksella tapaamisiin. Kangasniemen järjestöjen mukaan tuleminen toiminnan järjestämiseen on ollut edellytys uuden toiminnan aloittamiselle.

Kohtaamispaikka toimii keskiviikkoisin 10.00-14.00  ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan tiloissa. Essote organisoi toimintaa ja järjestöt vastaavat avoimen toimintapäivien sisällöstä ja ohjelmasta. Avoin kohtaamispaikka on osallistujalle maksuton. Kahvitarjoilusta on vapaaehtoinen maksu. Terveydenhoitajan vastaanotto on 09.00-10.00. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa ja vahvistaa kotona asuvien ikäihmisten sosiaalista kanssakäymistä. Sydänyhdistyksen 15.1.2020 pidetyssä aloituspäivässä oli 12 osallistujaa.

Veijo Viljakaisen kuolinpesän omaisuus on luovutettu kunnalle Valtionkonttorin päätöksellä vanhusten päivätoiminnan tukemiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus myöntää Veijo Viljakaisen rahastosta avustusta vanhusten päivätoiminnan uuteen avoimeen kohtaamispaikkaan. Avustusta myönnetään avoimen kohtaamispaikan toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen vuodelle 2020 yhteensä 1000 euroa.

Päätös

Kunnanhallitus myöntää Veijo Viljakaisen rahastosta avustusta vanhusten päivätoiminnan uuteen avoimeen kohtaamispaikkaan. Avustusta myönnetään avoimen kohtaamispaikan toiminnan kehittämiseen vuodelle 2020 yhteensä 1000 euroa.

Tiedoksi

Ikäihmisten päivätoiminta, Essote, Marja Iikkanen

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.