Kunnanhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Tavoitteellinen tietoliikenneverkkohanke

KNGDno-2021-174

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnallisasiaintyöryhmässä (25.3.2021) sovitun mukaisesti Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää kunnilta ilmoituksia osallistumisesta Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hankkeeseen ja sen valmisteluun. Tässä vaiheessa kunnan ilmoitus mahdollistaa sen, että maakuntaliitto voi esittää Liikenne- ja viestintävirastolle markkina-analyysin tekemistä kunnan alueelle. Markkina-analyysi tehdään koko kunnan alueesta. Kunnat tekevät erikseen myöhemmin päätökset hankealueistaan ja omarahoitus- osuudesta markkina-analyysin tuloksien ja tarkentuneiden suunnitelmien pohjalta. Saatekirje ja lausuntopohja ovat oheismateriaalina. Lisäksi oheismateriaalina on luonnos kestävän kasvun hankekokonaisuuden rahoituksesta.

Tausta

Etelä-Savon maakuntaliitto on yhdessä alueensa kuntien ja muiden toimijoiden kanssa valmistellut Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa nopeiden (väh. 100 mbit/s) kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuutta. Verkkojen rakentaminen kohdentuu alueille, joille yhteydet eivät rakennu markkinaehtoisesti ja rakentaminen edellyttää julkisen tuen hakemista. Hankkeen valmistelu on perustunut Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko selvityksessä esitettyihin verkkoihin. Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä esitteli Suomen alustavan elpymis- ja palautumissuunnitelman tiedotustilaisuudessa 15. maaliskuuta 2021. Tässä niin sanotussa Kestävän kasvun ohjelmassa on alustavasti osoitettu 50 miljoonaa euroa tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen. Suunnitelmaluonnoksen mukaan rahoituksella täydennetään kansallista laajakaistatukiohjelmaa. Laajakaistatukiohjelma määrittelee myös perusteet rahoituksen myöntämiselle. Laajakaistatukiohjelman hankkeiden edellytyksistä ja rahoituksen hakemisesta on säädetty laissa laajakaistarakentamisen tuesta ja valtioneuvoston asetuksessa kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa. Lain mukaan Liikenne- ja viestintäviraston on tehtävä hankealueesta markkina-analyysi, jos maakunnan liitto esittää asiasta perustellun pyynnön, joka on valmisteltu yhteistyössä hankealueen kunnan viranomaisten kanssa. Markkina-analyysissa Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaa hankkeiden tukikelpoiset alueet. Näin ollen markkina-analyysi on oleellinen osa hankkeiden valmistelua.

Aikataulu

Maakuntaliitto on pyytänyt ilmoituksen kunnan mukanaolosta osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi 2.5.2021 mennessä. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen tai se voidaan tehdä hyödyntäen maakuntaliiton valmista pohjaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että Kangasniemen kunta osallistuu Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hankkeen valmisteluun koko kunnan alueelle tehtävän markkina-analyysin osalta ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan oheisen ilmoituksen kunnan mukana olosta hankkeessa. Sitovat päätökset hankealueista ja mahdollisesta kuntarahoituksesta tehdään sen jälkeen, kun Liikenne- ja viestintävirasto on markkina-analyysissä vahvistanut tukikelpoiset alueet.

Päätös

Mikko Korhonen toimi asiantuntijana pykälän esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Markkina-analyysit ovat valmistuneet ja sen pohjalta on vahvistettu hankkeiden tukikelpoiset alueet.

Hankkeiden valmistelu ja päätöksenteko etenevät seuraavasti:

• kunnat tekevät päätöksen hankealueista, joille kiinteitä yhteyksiä rakennetaan

• maakuntaliitto julistaa hankealueille laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi siten, että haun on oltava auki vähintään 4 viikkoa ja hakumenettelyn on oltava kaikille avoin, tasapuolinen ja syrjimätön.

• maakuntaliitto valitsee tukea hakeneiden joukosta toteuttajan, joka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin.

• kunta päättää omarahoitusosuudesta. Kangasniemen kunnan omarahoitusosuus on 8 % rakentamiskustannuksista.

• valittu toteuttaja tekee tukihakemuksen Traficomille, joka tekee hakemuksen pohjalta tukipäätöksen.

Käytännössä rakentaminen voinee alkaa vuonna 2023. Hankkeen kustannukset saadaan selville vasta toteuttajan valinnan yhteydessä.

Markkina-analyysin pohjalta valmisteltu esitys Kangasniemen tukikelpoisiksi hankealueiksi saadan kuntaan perjantaina 8.4. ja se on liitetty esityslistalle sen lähettämisen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus tutustuu markkina-analyysin pohjalta valmisteltuun esitykseen Kangasniemen tukikelpoisiksi hankealueiksi ja päättää sen pohjalta esittää maakuntaliitolle kiinteiden yhteyksien rakentamisen hankealueet. Kunta tekee lopullisen päätöksensä hankkeeseen osallistumisesta toteuttajan valinnan jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto julisti Kangasniemen laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi 21.04.2022ja maakuntaliitolle esitetyt hanke-ehdotukset tuli jättää 27.05.2022 kello 12.00 mennessä. Haussa pyydettiin hanke-ehdotuksia Kangasniemen kunnanhallituksen päätöksen (§ 88 11.4.2022) mukaiselle hankealueelle. Hakuun liittyvät asiakirjat julkaistiin Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla osoitteessa https://www.esavo.fi/laajakaistatukihaku. Haussa sovellettiin lakia Kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta (1262/2020) , Valtioneuvoston asetusta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa (203/2021), Valtionavustuslakia (688/2001) sekä Hallintolakia (434/2003).

Maakuntaliiton tehtävänä oli valita tukea hakeneiden joukosta hakija, joka toteuttaa hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin hakuilmoituksessa mainittujen vertailuperusteiden mukaisesti. Hankkeelle valittava toteuttaja voi hakea valtion tukea kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta annetun lain mukaisesti.

Määräaikaan mennessä saatiin yksi hanke-ehdotus. Hanke-ehdotuksen jätti MPY Telecom Oyj.  Maakuntaliiton virasto suoritti tämän jälkeen hanke-ehdotuksen teknisen tarkastelun ja totesi, että saapunut hakemus täyttää sille haussa asetut ehdot. Näin ollen maakuntahallitus päätti valita 13.6.20222 kokouksessaan lain kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta nojalla (1262/2020) ja julkisen tuen hakumenettelyn perusteella Kangasniemen laajakaistahanke 2022 toteuttajaksi sekä julkisen tuen saajaksi MPY Telecom Oyj.

Kangasniemen kunta tekee päätöksen kuntarahoitusosuudestaan MPY Telocom Oyj:n hanke-ehdotuksen ja maakuntahallituksen päätöksen pohjalta. Kunnalla on oikeus olla myöntämättä tukea maakuntaliiton valitsemalle hankkeen toteuttajalle kustannus- tai muista syistä.

Hanke-ehdotuksen mukaan laajakaistahankkeen tukikelpoiset kustannukset ovat yhteensä (alv 0%) 3 242 100 euroa. Kustannuksen maksuosuudet jakautuvat seuraavasti:

  • Haettavan valtion tuen määrä 1 880 418,00 euroa
  • Kunnan maksuosuus 259 368,00 euroa
  • Hakijan omarahoitusosuus 1 102 314,00 euroa

Loppukäyttäjän liittymismaksu on 2016,13 euroa (alv 0 %) verkon rakentamisen yhteydessä (sisältäen enintään 100 m mittaisen liityntäyhteyden runkoverkkoon käyttökuntoon rakennettuna). Palvelun kuukausimaksu palvelulle, jonka vähimmäisnopeus on saapuvassa liikenteessä 300 megabittiä sekunnissa ja lähtevässä liikenteessä 100 megabittiä sekunnissa, on 32,18 euroa/kk (alv 0 %).

Hakija on esittänyt hankkeen toteuttamiselle tilaajamääräehdon, joka on 50 prosenttia hankealueille olevien vakituisten asuinkuntien ja loma-asuntojen määrästä. Lopullinen rakentamispäätös tehdään 1.8.2023 mennessä ja tukikelpoinen verkko on valmis 6/2026 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä osaltaan hankkeen toteutumisen ehdot ja päättää sitoutua hankkeen omarahoitukseen 259 368,00 euron maksuosuudella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.6.2022 § 154 päättänyt hyväksyä osaltaan Tavoitteellinen tietoliikenneverkko -​hankkeen toteutumisen ehdot ja päättänyt sitoutua hankkeen omarahoitukseen 259 368,​00 euron maksuosuudella. Määrärahat tullaan valmistelemaan vuoden 2023 talousarvion tietohalllinnon infra-investointeihin vuosille 2023-2025 siten, että vuodelle 2023 määrärahoja varataan 60 000 euroa ja suunnitelmavuosille 2024 ja 2025 100 000 euroa per vuosi. MPY:n Juha Putkonen on kutsuttu 26.9.2022 kunnanvaltuuston kokouksen yhteyteen kertomaan hankkeen tilannekatsaus valtuutetuille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy hankkeen toteutumisen ehdot ja päättää sitoutua hankkeen omarahoitukseen 259 368,​00 euron maksuosuudella. Kunnan omavastuuosuus hankkeesta huomioidaan vuoden 2023 talousarvion tietohalllinnon infra-investointeissa vuosille 2023-2025 siten, että vuodelle 2023 määrärahoja varataan 60 000 euroa ja suunnitelmavuosille 2024 ja 2025 100 000 euroa per vuosi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksytty.