Kunnanhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Määräalan ostotarjous / 213-412-1-136 / Leppäpuro

KNGDno-2022-298

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Markku Läärä, Benjamin Läärä ja Samuel Läärä ovat tehneet ostotarjouksen noin hehtaarin määräalasta Kangasniemen kunnan omistamasta Leppäpuro 213-412-1-136 tilasta Luusniemessä. Kiinteistölle on kaavoitettu asuintontteja, joiden neliöhinnaksi on määritelty 0,20 euroa/m2. Asia on ollut vireillä vuonna 2005, jolloin kunnan maankäyttöteknikko Jouko Romo on arvioinut kyseisen paikan soveltuvan yritystontiksi, johon tarkoitukseen ostajat sitä ovat hankkimassa. Perusteluna maankäyttöteknikko on todennut, että alue sijoittuu oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan ulkopuolelle, johon rakennusluvan saanti on mahdollista. Tuolloin asia on kuitenkin rauennut. Nyt tehty ostotarjous vastaa vuonna 2005 käytyä keskustelua ja viimeisintä määräalan myyntiä kyseiseltä alueelta, joka on tehty vuonna 2006. Myytävän määräalan puusto ei sisälly kauppahintaan. Kangasniemen kunta poistaa puuston määräalalta.

Kauppakirjaluonnos (salassapidettävä GDPR) ja kartta ovat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että päättää myydä liitekartassa osoitetun Leppäpuro 213-412-1-136 tilaan kuuluvan noin 0,7 hehtaarin suuruisen määräalan Markku Läärälle, Benjamin Läärälle ja Samuel Läärälle 1400,00 euron kauppahinnalla. Myytävän määräalan puusto ei sisälly kauppahintaan. Määräala ostetaan yritystontiksi. Ostajat vastaavat määräalan lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat.

Päätös

Tekninen johtaja toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ostotarjouksen jättäneet