Kunnanhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Kangasniemen Vuokratalot Oy:n korkotukilainan takaus

KNGDno-2022-347

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen Vuokratalot Oy on 100 %:sesti kunnan omistama tytäryhtiö. Kangasniemen Vuokratalot Oy:llä on 31.12.2021 tilanteen mukaan kunnan takaamia lainoja  3 344 274,04 euroa ja kunnan myöntämiä lainoja 338 476,10 euroa.

Kangasniemen Vuokratalot Oy on hakenut  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) korkotukilainaa kaukolämpöön liittymiskustannuksiin Lepola 1-3 taloihin. Tätä varten tarvitaan kunnalta  ARA:n hakemuksille puoltava lausunto. Lainarahoitustarve on yhteensä 51 986 euroa. ARA:n rahoitus on kustannuksista 50 %, joten 25 993 euroa tulee rahoittaa muulla lainarahoituksella. Vuokratalot Oy pyytää kunnalta lainan omavelkaista takausta ja antaa vastavakuudeksi kunnalle panttikirjavakuudet. 

Kuntalain § 14 mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Kuntalain § 129 mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata laissa sille säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata kattavilla vastavakuuksilla. Kuntalain § 129 pykälän mukainen riski ei toteudu. 

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai  muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Tässä määritelty ehto täyttyy eli takauksen myöntäminen on mahdollista. 

EU valtiontukisääntelyn mukaiset ehdot valtiontueksi lukemisesta eivät täyty. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa Kangasniemen Vuokratalot Oy:n 25 993 euron suuruiselle lainalle takauksen ja vaatii panttikirjat vastavakuudeksi.

Päätös

Eetu Lahikainen, Kerttu Ossi ja Markku Kuusjärvi ilmoittivat esteellisyytensä yhteisöjääveinä ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Eetu Lahikainen, Markku Kuusjärvi, Kerttu Ossi