Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Valtuustoaloitteet ja kuntalaisadressi 2019

KNGDno-2018-243

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 116 § Valtuutettujen aloitteet:

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää,​ että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista,​ joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava,​ mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,​ mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Valtuustoaloitteet 2019 ja niiden toimenpiteet

Vuonna 2019 annettiin kaksi valtuustoaloitetta. 

18.2.2019 Tuula Vornasen aloite Attendon yhteistyön keskeyttämiseksi

Tuula Vornasen esitti aloitteessa,​ että yhteistyö keskeytettäisiin Attendon kanssa ns. vanhainkodin alueella. Kunta on tehnyt yhteistyösopimuksen Attendon kanssa,​ johon perustuen on myös myöntänyt alueelle rakennusluvan,​ tehnyt alueesta vuokrasopimuksen sekä allekirjoittanut kauppakirjan vanhainkodin rakennuksesta Attendon kanssa. Näin ollen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2019 § 13 päättänyt,​ että valtuustoaloitteen käsittelyn jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista ja että sen voidaan katsoa olevan loppuunkäsitelty.

18.2.2019 Kangasniemen Vihreät valtuustoaloite subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistamisesta

Vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen 18.2.2019 varhaiskasvatuksen subjektiivisen rajauksen poistamisesta sekä ryhmäkokojen palauttamista vuoden 2016 tasolle.

  1. Varhaiskasvatuksen mahdollisuus subjektiivisen hoidon rajaukseen 20 tuntia/viikko päättyy 31.7.2020. Varhaiskasvatuslakiin 12 §  tehty muutos 1395/2019 tulee voimaan 1.8.2020.

12 § (19.12.2019/1395) Oikeus varhaiskasvatukseen

Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta 1 §:n 2 momentin 1 tai 2 kohdan mukaisesti sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslaissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Varhaiskasvatusta ei kuitenkaan ole järjestettävä aikana, jolta voidaan suorittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa.

Jos lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitettua oppivelvollisuusikää osallistuu perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan taikka perusopetukseen, varhaiskasvatusta järjestetään täydentävästi.

  1. Valtioneuvosto on päättänyt muuttaa päiväkotien henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua. Muutoksen jälkeen päiväkodeissa on seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden. Suhdeluvun muutos koskee kolme vuotta täyttäneitä lapsia, jotka ovat päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä.  Nykyinen suhdeluku, 1/8, on ollut voimassa 1.8.2016 lähtien. Asetusmuutos astuu voimaan 1.8.2020.

Kangasniemen kunnan varhaiskasvatuksessa otetaan 1.8.2020 alkaen toiminnassa huomioon muutos varhaiskasvatuslaissa 12 § (19.12.2019/1395) ja valtioneuvoston 1.8.2020 voimaan astuva muutos päiväkotien henkilöstön ja lasten välisessä suhdeluvussa.

Kuntalaisadressi 2019

16.12.2019 Vetoomus Kangasniemen kouluverkkoselvityksen laakentamiseksi: Sisäilma ja oppimisympäristöjen turvallisuus

Ennen kunnanvaltuuston kokousta 16.12.2019 kunnanvaltuuston puheenjohtajalle luovutettiin www.adressi.comissa ollut kuntalaisadressi, jonka ovat allekirjoittaneet 179 henkilöä, joista 111 on ilmoittanut paikkakunnakseen Kangasniemen. 

Kuntalain 23 §:n mukaisesti kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. 2 % vuoden 2019 Kangasniemen kunnan väkiluvun mukaan on 107,2 asukasta. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kangasniemen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 § 48 päättänyt hyväksyä kouluverkkoselvityksen ja Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamisen syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Päätös on hallinnollisesti kesken päätöksestä tehdyn kunnallisvalituksen johdosta. Ennen hallinto-oikeuden päätöstä asiassa, ei kunta ota asiaa uudelleenkäsiteltäväksi. Kun hallinto-oikeuden päätös saadaan, asiaa tarkastellaan mahdollisesti uudelleen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2019 valtuustoaloitteiden sekä kuntalaisadressin tilanteen ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet ja että valtuusto katsoo vuonna 2019 tehdyt valtuustoaloitteet loppuunkäsitellyiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)