Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Onnikka kilpailutus 2020-

KNGDno-2020-340

Valmistelija

  • Mirja Ursin, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Monipalveluliikenne Onnikan liikennöintisopimus päättyy 31.7.2020. Liikennöinti tapahtuu asiointiliikenteenä taajama-alueella ja ennakkoon tilattuna kutsuohjattuna haja-asutusalueella. Onnikka liikennöi voimassaolevan sopimuksen mukaan neljänä päivänä (ma,ti,ke ja pe) viikossa Kirkonkylän, Hokan, Kutemajärven, Laitiala-Hännilä sekä Vuojalahti-Luusniemen suunnilla.

Kunnanhallitus oikeuttaa talouspäällikön avaamaan monipalveluliikenteen kilpailutuksen kaudelle 1.8.2020-31.7.2021 sekä optio 1 v + 1 v. Hankinnan kokonaisarvo on ilman arvonlisäveroa n. 50.000 euroa eikä ylitä kansallista kynnysarvoa (60.000 eur). Määräraha varataan vuoden 2021 talousarvioon.

Hankintapäätöksen tekee hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus oikeuttaa talouspäällikön avaamaan monipalveluliikenteen kilpailutuksen ajalle 1.8.2020-31.7.2021 + optio 1v + 1v.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.