Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Määräalan ostotarjous / 213-424-2-99

KNGDno-2020-319

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Haarajoenniemessä sijaitsevan tilan xxxxxxxxxx omistajat xxxxxxxxxx ovat tehneet kunnalle ostotarjouksen 1000 m2:n suuruisesta määräalasta, joka tulisi heidän kiinteistöönsä lisämaaksi. Lisämaan tarvetta on perusteltu mm. sillä että tilan rantasaunalle ei ole oman tontin kautta järjestettävissä ajoneuvolla ajettavaa kulkuyhteyttä huolto- ja pelastustietä varten maaston jyrkkyydestä johtuen ja lisämaa mahdollistaisi myös mahdollisten uusien talousrakennusten rakentamisen. Tarjoushinta on 2000 €, joka vastaa esim. viime vuosina Malloksen ranta-alueilla toteutuneissa vesijättöjen lunastuksissa käytettyä tonttimaiden hintatasoa. Puustoltaan alue on pääosin alle 10-vuotiasta mäntytaimikkoa.

Tarjouskirjelmä ja kartta liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy ostotarjouksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättää myydä liitekartassa osoitetun Haarajoenniemen tilaan 231-424-2-99 kuuluvan n. 1000 m2:n suuruisen määräalan xxxxxxxxxx 2000 €:n kauppahinnalla. Määräala on tarkoitettu lisämaaksi ostajien ennestään omistamaan tilaan xxxxxxxxxx. Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)