Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Leimikkojen myynti 2020

KNGDno-2020-343

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnalla on myytävänä seuraavat leimikot:

06-391-048H-20, Soukkio, 2 145 m3

06-391-049J-20, Hakokangas, 375 m3

06-391-050K-20, Punnanmäki, 795 m3

Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki ry:n Aura Heikura on hoitanut tarjouspyynnöt ja tehnyt saatujen tarjousten perusteella vertailun. Leimikoissa on avo-, ensi- ja harvennushakkuuta sekä ylispuiden poistoa.

Tarjoukset pyydettiin 9 metsäyritykseltä. Tarjousten määräaika umpeutuu torstaina 14.5.2020 klo 15.00 ja tarjoukset avataan perjantaina 15.5.2020 klo 8:00, joten esitys kunnanhallitukselle annetaan esityslistan lähettämisen jälkeen ennen kokousta.

Tarjousten avauspöytäkirja, kartat alueista sekä tarjousvertailu liitetään esityslistalle niiden valmistuttua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Esitys toimitetaan kunnanhallitukselle viimeistään ennen kokousta.

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy leimikoiden myynnin tarjousvertailun mukaisesti:

Soukkio ja Punnanmäki Stora Enso Oyj Metsälle

Hakokangas UPM-Kymmene Oyj:lle

 

Päätös

MHY:n Aura Heikura osallistui etäyhteyden välityksellä asiantuntijana kokoukseen klo 16:03 - 16:23.

Hallituksen varajäsen Maisa Juntunen esitti, että Hakokankaan avohakkuuta ei toteuteta. Esitystä ei kannatettu.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aura Heikura, tarjoajat

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.