Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Kunnan kiinteistöjen myynti 2020 / Muntinlähde 213-420-5-43

KNGDno-2020-64

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 31.3.2014 § 86 käsitellyt ostotarjousta Muntinlähde nimisestä tilasta, 213-420-5-43 Pylvänälässä. Viereisen tilan omistajat ovat aloittaneet maataloude harjoittamisen Tuomala 5:42 nimisellä tilalla kesällä 2013. Tuomalan tilan navetta sijaitsee maataloudenharjoittamiseen hyvin soveltuvalla paikalla, metsän ympäröimänä ja lähimmät naapurit ovat noin 400 metrin päässä navetasta mäenharjanteen takana. Maatalouden laajentamiseen hyvin soveltuva suunta tilalla on nykyisen navetan lounaispuolella, Muntinlähteen suunnassa, etäsyys rehuvarastolta Muntinlähteen rajaan lyhenee nykyisestä 300 metristä. Tarjouksen hyväksymisellä turvattaisiin maatalouden laajentaminen parhaiten soveltuvaan suuntaan. Liikennöinnin kannalta Tuomalan tila sijaitsee hyvällä paikalla.

Viljelijäperheellä on emolehmätila Säynätjärven rannalla, Rantala 24:0 nimisellä tilalla. Rantalan tilalla on jatkossa tarkoitus pitää laiduntavaa emolehmäkarjaa ja kasvavat lihanaudat on tarkoitus keskittää Tuomala Tilalle. Kunnanjohtajan ehdotus vuonna 2014 oli, että ostotarjous hyväksytään saadun metsäarvion mukaisesti hintaan 36 800 euroa. Kunnanhallitus jätti asian lisäselvityksiä varten pöydälle.

Muntinlähde on yksi niistä myytävistä kiinteistöistä, joille valtuusto antoi kunnanhallitukselle valtuudet määrittää pohjahinnat ja hyväksyä annetut tarjoukset. Vuonna 2018 kunta on tehnyt metsähakkuita 733 m3, joten uusi MHY:n antama arvio kyseisen määräalan osalta on tällä hetkellä 28 800 euroa. xxxxx xxxxx ovat uusineet ostotarjouksensa siten, että he tarjoavat nyt tuon uuden arvion mukaisen hinnan 28 800 euroa. Nyt huutokaupattavana olleiden kiinteistöjen myyntihinnat ovat päätyneet hyvin lähelle kiinteistöistä saatuja arvioita, joten kun otetaan huomioon asian aikaisemman käsittelyn lisäksi myös yrittäjän tarpeet toiminnan kehittämiseksi, on perusteltua hyväksyä saatu ostotarjous.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä xxxxx xxxxx ostotarjouksen Muntinlähde 213-420-5-43 kiinteistön määräalasta hintaan 28 800 euroa. Ostajat vastaavat kaupasta aiheutuvista lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. VIranhaltijat valtuutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ostajat, Marja Iikkanen, Jouko Romo

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.