Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Kunnan kiinteistöjen myynti 2020 / Hilokangas 213-410-59-0 ja Takamaa 213-410-58-1

KNGDno-2020-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnahallitus on päätöksessään 18.12.2019 § 268 hyväksynyt, että se käynnistää kunnan omaisuuden kartoituksen ja myynnin siten, että tuottoa saavutetaan vuoden 2020 aikana 120 000 euroa. Kunnan omistamia kiinteistöjä on kartoitettu ja kunnanhallitukselle esitellään selvitys niistä kiinteistöistä, joiden omistus ei ole kunnan toimintojen kannalta oleellista tai niiden käyttö on vähäistä ja joita esitetään myytäväksi. Selvityksessä on kiinteistöjen lisäksi sellaista metsäomaisuutta, jonka on valmistelussa katsottu soveltuvan myytäväksi. Jos kiinteistöjen myyntiaika olisi huhtikuun loppuun asti, mahdollistaisi se myyntipäätösten teon kesäkuun valtuustossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus käy keskustelun tehdyn kartoituksen pohjalta ja päättää jatkotoimenpiteistä kiinteistöjen myyntiin liittyen.

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet määrittää pohjahinnat liitteenä oleville kiinteistöille sekä maa-ainekselle ja hyväksyä annetut tarjoukset.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tommi Vehmala, tommi.vehmala.lh@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet määrittää pohjahinnat liitteenä oleville kiinteistöille sekä maa-ainekselle ja hyväksyä annetut tarjoukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Metsänhoitoyhdistykseltä on saatu lausunto metsien arvosta. Tiedot esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää myyntiin laitettavien metsäkiinteistöjen pohjahinnat ja antaa valmisteluohjeet viranhaltijoille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on asettanut myyntiin huutokaupat.com-sivustolla vierekkäiset Hilokangas 213-410-59-0 ja Takamaa 213-410-58-1 metsäpalstat. Kohteiden kokonaisala on 6,5 ha, joka perustuu MHY:n tiedostoihin. Alue on kokonaisuudessaan metsämaata. Huutokauppa päättyi lauantaina 09.05.2020 klo 21:25 ja viimeisin tarjous oli 33 001 euroa. Tarjoajalle on ilmoitettu, että tarjous hyväksytään, mutta lopullisen myyntipäätöksen tekee Kangasniemen kunnanhallitus. Liitteenä kiinteistöjen karttaliitteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä huutokaupat.com:ssa tehdyn korkeimman ostotarjouksen Hilokangas 213-410-59-0 ja Takamaa 213-410-58-1 kiinteistöistä yhteishintaan 33 001 euroa. Ostaja vastaa kaupasta aiheutuvista lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. VIranhaltijat valtuutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ostaja, Marja Iikkanen, Jouko Romo

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.