Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmän edustajien nimeäminen

KNGDno-2020-351

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun. Uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan, palveluiden kustannusten nousua hillitään ja niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisätään.

Hallitusohjelmassa todetaan, että uudistus tarvitsee tuekseen toimivat tietojärjestelmä- ja tiedonhallintajärjestelmät sekä kattavan tietopohjan ja yhtenäisen tavan raportoida. Tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ICTvalmistelu ja muu sote-kehittämistyön rahoitus turvataan siirtymävaiheen aikana. Visiona on, että Suomi on maa, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Palvelut ovat kustannustehokkaita ja vaikuttavia. Ne rakentuvat joustavasti ja kokonaisvaltaisesti ihmisen elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille. Sosiaali- ja terveysministeriön osoittamassa valmistelun rahoituksessa ei ole vielä kyse tulevan sote-uudistuksen toimeenpanosta, vaan vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemisesta. Hankkeissa voidaan jatkaa edellisellä vaalikaudella tehtyä valmistelua sekä alueen kuntien ja kuntayhtymien aloittamaa, välttämättömäksi osoittautunutta kehittämistyötä. Tässä vaiheessa on ollut haettavana rahoitusta Rakenneuudistukseen ja Tulevaisuuden sote-keskus ohjelmaan.

Rakenneuudistushakemuksessa on huomioitu seuraavat näkökulmat: 1. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio 2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen 3. Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla. Näiden lisäksi valtionavustusta on haettu maakuntien yhteisille kehittämishankkeille, mm. asiakas- ja potilastietojärjestelmälle. Rakenneuudistuksen valtionavustushaku ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kanssa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla. Niissä painotetaan peruspalveluiden saatavuutta edistäviä kehittämistoimia, jotka samalla tukevat hallitusohjelman mukaisen hoitotakuun tiukentamisen mahdollisuuksia.

Ohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, tarjotaan eri ammattilaisten ja erityistason konsultaatioita sekä hyödynnetään digitalisointia. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen ei tarvitse tarkoittaa uutta yhteistä rakennusta, vaan kussakin maakunnassa sen palvelut ja tilat sekä toimintamallit suunnitellaan vastaamaan asukkaiden tarpeisiin.

Asiakkaalle kehittämistyö näkyy perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden, laadun, yhteentoimivuuden, saavutettavuuden ja tehokkuuden parantumisena. Johtamismallit ja näyttöön perustuvat menetelmät tukevat asiakaslähtöisyyttä sekä työntekijöiden kehittymistä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on myös vahvistaa kansalaisten luottamusta julkisesti järjestettyihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Etelä-Savon maakuntaa koskevat rahoitushakemukset on toimitettu ministeriöön 23.4.2020. Hankehallinnoijana toimii Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Sitoumukset hankkeisiin osallistumisesta on pyydetty Vaalijalan kuntayhtymältä, Etelä-Savon pelastuslaitokselta sekä Pieksämäen kaupungilta. Hankehakemuksissa on huomioitu mahdollisuus ottaa Itä-Savon organisaatiot mukaan yhteiseen työskentelyyn.

Hankehakemusten valmistelun yhteydessä on käynnistetty hankeoppaiden mukainen johtoryhmätyö. Johtoryhmässä on edustettuina uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden virkamiesjohto, seutukaupunkien johto, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, THL:n aluekoordinaattori, kolmannen sektorin edustus sekä henkilöstön edustus. Hankekokonaisuudelle on tarve nimetä myös ohjausryhmä. Ohjausryhmä toimii poliittisen vuorovaikutuksen, linjausten ja päätöksenteon areenana. Jokainen siihen edustajansa lähettävä organisaatio vastaa mahdollisista kokouspalkkioista ja matkakustannuksista. Ohjausryhmään on kaavailtu seuraava kokoonpanoa: - Etelä-Savon sote-kuntayhtymä (2-3 hlöä) - Vaalijalan kuntayhtymä (2-3 henkilöä) - Etelä-Savon maakuntaliitto (1-2 hlöä) - Etelä-Savon pelastuslaitos (1-2 hlö) - seuraavat kunnat (2 hlöä/kunta): - Mikkeli - Pieksämäki - Mäntyharju - Juva - Hirvensalmi - Pertunmaa - Kangasniemi - Puumala. Lisäksi ohjausryhmään kutsutaan henkilöstöryhmien edustajat pääsopijajärjestöistä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimisi Essoten edustaja ja sotemaakuntauudistuksen johtoryhmän jäsenillä olisi siellä läsnäolo- ja puheoikeus.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus

1. on päättänyt pyytää seuraavia organisaatioita nimeämään edustansa Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmään toukokuun 2020 loppuun mennessä ja että ohjausryhmän kokoonpanoa täydennetään valtioneuvoston tulevan sote-maakuntavalmistelulinjauksen mukaisesti.:
 - Vaalijalan kuntayhtymä (2-3 henkilöä)
- Etelä-Savon maakuntaliitto (1-2 hlöä)
- Etelä-Savon pelastuslaitos (1-2 hlöä)
- Seuraavat kunnat (2 hlöä/kunta):
- Mikkeli
- Pieksämäki
- Mäntyharju
- Juva
- Hirvensalmi
- Pertunmaa
- Kangasniemi
- Puumala

 2. on nimennyt kuntayhtymän edustajat Etelä-Savon sotemaakuntauudistuksen ohjausryhmään hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväisen, hallituksen varapuheenjohtaja Arto Seppälän ja valtuuston puheenjohtaja Eero Ahon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmään.

Päätös

Kangasniemen kunnanhallitus nimeää Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmään Rauni Pietarisen ja Tapani Nykäsen.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä , valitut

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.