Kunnanhallitus, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Eroilmoitus luottamustehtävästä

KNGDno-2017-64

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Mika Laitinen on 6.5.2020 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut,​ että hän hakee eroa Kangasniemen kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton johdosta 6.5.2020 alkaen.

Mika Laitinen hakee eroa:

1) Kangasniemen kunnanvaltuustosta valtuutetun tehtävästä

2) Kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä

3) Kangasniemen vuokratalojen hallituksen varajäsenen tehtävästä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

1) Kunnanhallitus

a) myöntää Mika Laitiselle eron Kangasniemen Vuokratalot Oy:n varajäsenen tehtävästä ja

b) valitsee Kangasniemen Vuokratalot Oy:n varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelleen ja

2) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

a) myöntää eron Mika Laitiselle kunnanvaltuustosta ja kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä ja

b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Vihreiden valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Suvi Tiihonen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Hanna Lamminen ja

c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

Päätös

1) Kunnanhallitus päätti, että se

a) myöntää Mika Laitiselle eron Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallituksen varajäsenen tehtävästä ja

b) valitsee Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallituksen varajäseneksi Tuomo Janhusen jäljellä olevalle toimikaudelleen ja

2) Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se

a) myöntää eron Mika Laitiselle kunnanvaltuustosta ja kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä ja

b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Vihreiden valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Suvi Tiihonen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Hanna Lamminen ja

c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

Tiedoksi

Palkanlaskenta, Kangasniemen Vuokratalot Oy

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.