Kunnanhallitus, kokous 17.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Otto-oikeus / Lautakuntien päätökset

KNGDno-2020-60

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 92 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä, eli 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös lautakunnan alaisen viranomaisen päättämän asian.

Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti.

Hallintosäännön mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta hallintosäännössä mainittuja kunnanjohtajan, toimialajohtajan ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita tai asioita, jotka lain mukaan kuuluvat tietyn viranomaisen ratkaistavaksi eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Kunnanhallituksen tiedoksi on saatettu päätösehdotuksessa mainittujen toimielinten päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavien lautakuntien pöytäkirjat:

  • tekninen lautakunta 17.12., 21.1.
  • sivistys- ja hyvinvointilautakunta 13.12., 24.1.
  • rakennuslupajaosto 4.2.
  • ja että kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta lautakuntien tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)