Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 2021

KNGDno-2018-243

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 116 § Valtuutettujen aloitteet:

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää,​ että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista,​ joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava,​ mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,​ mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Vuonna 2021 tehtiin viisi valtuustoaloitetta: 
Vihreiden valtuustorymmän aloite 1.2.2021 Mielenterveyden ensiapukoulutukset oppilaille ja opettajille
Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite 22.3.2021 Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa
Vihreiden valtuustorymmän aloite 17.5.2021 Taikametsän puolesta - Uudistalonmäen metsien luontoarvojen säilyttäminen ja virkistyskäytön turvaaminen ja kehittäminen
Keskustan valtuustoryhmän aloite 8.11.2021 kunnantalon ovien kulunvalvonnan sähköistämiseen
Demarien valtuustoryhmän aloite 13.12.2021 Kuntalaisten kuulemis/kyselytilaisuudet

Valtuustoaloitteiden osalta on tehty seuraavat toimenpiteet:
Vihreiden valtuustorymmän aloite 1.2.2021 Mielenterveyden ensiapukoulutukset oppilaille ja opettajille. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 15.10.2021 § 104 käsitellyt aloitteen ja hyväksynyt seuraavan päätösehdotuksen: Asiaa on käsitelty oppilashuollon ohjausryhmässä ja kouluissa rehtoreiden johdolla. Mielenterveyteen liittyvien asioiden merkitys tunnetaan kouluissa. Mielenterveyteen liittyviä asioita käsitellään alakouluissa useiden eri oppiaineiden sisällöissä luokanopettajien johdolla oppilashuollon henkilöstön tukemana. Yläkoulussa mielenterveyteen liittyvät asiat kuuluvat terveystiedon oppiaineen sisältöihin ja ne käsitellään opetussuunnitelman mukaisesti. Kouluissa järjestetään myös koronarajoitusten puitteissa erilaista koko kouluyhteisöjen henkistä hyvinvointia edistävää toimintaa ja koulujen henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua alan koulutuksiin. Kuluvana lukuvuonna yksittäisten koko opetustoimea koskevien teemapäivien järjestäminen ei ole ollut mahdollista ensin koronapandemian ja sittemmin Euroopassa syttyneen sodan takia. Mielenterveyteen liittyvää oppilaita, opiskelijoita ja henkilökuntaa koskevan koulutuksen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä on mahdollista tarkastella kouluilla tulevaa lukuvuotta 2022 - 2023 ajatellen lukuvuoden suunnittelun yhteydessä.

Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite 22.3.2021 Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 15.10.2021 § 104 käsitellyt aloitteen ja merkinnyt sen tiedoksi. Lisäksi lautakunta on päättänyt saattaa sen edelleen rehtoreiden sekä oppilashuollon ohjausryhmän tietoon asian käsittelyä varten.

Vihreiden valtuustorymmän aloite 17.5.2021 Taikametsän puolesta - Uudistalonmäen metsien luontoarvojen säilyttäminen ja virkistyskäytön turvaaminen ja kehittäminen. Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.5.2021 § 137 keskeyttänyt alueelle suunnitellut hakkuut ja alueen osalta on valmisteilla luontoselvitys osana kirkonkylän osayleiskaavan päivitystä. Kunnanhallitus päätti, että kirkonkylän osayleiskaavan päivityksen, saadun kuntalaispalautteen sekä alueen rajanaapureiden toiveiden ja lisämaan ostotarjouksen johdosta, Uudistalonmäen leimikot palautettiin uudelleenvalmisteluun. Tekninen lautakunta on lisäksi kokouksessaan 18.5.2021 käsitellyt osayleiskaavan päivitystä ja päättänyt, että OAS:a täydennetään Uudistalonmäkeä koskevien aluevarausten tarkistamiseksi.

Keskustan valtuustoryhmän aloite 8.11.2021 kunnantalon ovien kulunvalvonnan sähköistämiseen. Aloite on käsitelty Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokouksessa 22.4.2022 § 41. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti esittää tekniselle toimelle, että se selvittäisi, miten kuntosalin kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmän käyttöä olisi mahdollista yksinkertaistaa aloitteessa mainittujen ikäihmisten kannalta merkitykselliset asiat huomioon ottaen. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointilautakunta pyytää liikuntasihteeriä selvittämään, miten eri ikäryhmiin kuuluvia ihmisiä otetaan tällä hetkellä huomioon ja miten heitä olisi mahdollista ottaa huomioon määriteltäessä erilaisia liikuntatoimen toimialan maksuja, ja tuomaan asian lautakunnan tietoon viimeistään kesäkuussa 2022 pidettävässä lautakunnan kokouksessa.

Demarien valtuustoryhmän aloite 13.12.2021 Kuntalaisten kuulemis/kyselytilaisuudet. Kangasniemen kirjasto on hakenut 1.9.2021 valtionavustusta hankkeelle yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina hankenimellä Kirjasto kohteliaan kohtaamisen kenttänä. Hankkeen tavoitteena on madaltaa yksityisen kuntalaisen vaikuttamisen kynnystä ja tuoda poliittiset päättäjät sekä
virkamiehet kuntalaisten kanssa yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan yhteisistä asioista. Hanke on parhaillaan käynnissä.

Vuoden 2021 aikana vanhus- ja vammaisneuvosto teki yhden aloitteen:
Vanhus- ja vammaisneuvoston aloite 11.5.2021. Aloite on käsitelty kunnanvaltuustossa 8.11.2021 ja todettu loppuunkäsitellyksi.

Vuoden 2021 aikana tehtiin lisäksi kolme kuntalaisaloitetta:
Kuntalaisaloite 5.8.2021 kaavateiden asfaltoimiseksi. Aloite on käsitelty kunnanvaltuustossa 8.11.2021 ja todettu loppuunkäsitellyksi.
Kuntalaisaloite 13.10.2021 Pyörätie välille Teboil-Pilkkahonka. Aloite on käsitelty kunnanhallituksessa 20.12.2021 ja se on esitetty edelleen Pohjois-Savon ELY-keskuksen toteutettavaksi. ELY-keskus on antanut 10.3.2022 asiasta liitteen mukaisen vastauksen.
Kuntalaisaloite 4.11.2021 Keskustaa rumentava hiekkakenttä tarvitsee korjausta. Aloitteeseen on annettu vastaus kuntalaisaloite.fi sivustolle 8.12.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kuntalaisaloitteet vuodelta 2021 ja saattaa ne, sekä niihin tehdyt toimenpiteet kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2021 tehtyjen valtuustoaloitteiden tilanteen ja aloitteiden johdosta suoritetut toimenpiteet ja että valtuusto toteaa vuoden 2021 aikana tehdyt valtuustoaloitteet loppuunkäsitellyiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)