Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 LISÄPYKÄLÄ: Kangasniemen vuokratalot oy:n laina / kunnan takaus (lisäpykälä)

KNGDno-2015-443

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Ursin, talouspäällikkö, mirja.ursin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen Vuokratalot Oy on 100 %:sesti kunnan omistama tytäryhtiö. Kangasniemen Vuokratalot Oy:llä on 31.12.2021 tilanteen mukaan kunnan takaamia lainoja  3 344 274,04 euroa ja kunnan myöntämiä lainoja 338 476,10 euroa.

Kangasniemen Vuokratalot Oy hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) korkotukilainaa kaukolämpöön liittymiskustannuksiin Juolukkarivin ja Kartanon rivitaloihin. Kunta on antanut ARA:n hakemuksille puoltavan lausunnon. Lainarahoitustarve on yhteensä 91 390 euroa. ARA:n rahoitus on kustannuksista 50 %, joten 45 695 euroa tulee rahoittaa muulla lainarahoituksella. Vuokratalot Oy pyytää kunnalta lainan omavelkaista takausta ja antaa vastavakuudeksi kunnalle panttikirjavakuudet. 

Kuntalain § 14 mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Kuntalain § 129 mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata laissa sille säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata kattavilla vastavakuuksilla.

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai  muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa Kangasniemen Vuokratalot Oy:n 45 695 euron suuruiselle lainalle takauksen ja vaatii panttikirjat vastavakuudeksi.

Päätös

Markku Kuusjärvi, Eetu Lahikainen ja Kerttu Ossi ilmoittivat esteellisyytensä asian käsittelyyn yhteisöjääveinä ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Eetu Lahikainen, Markku Kuusjärvi, Kerttu Ossi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että se antaa Kangasniemen Vuokratalot Oy:n 45 695,00 euron suuruiselle lainalle takauksen ja vaatii panttikirjat vastavakuudeksi.

Päätös

Kerttu Ossi, Markku Kuusjärvi ja Eetu Lahikainen jääväsivät itsensä pykälän käsittelystä yhteisöjääveinä eivätkä osallistuneet pykälän käsittelyyn. Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Eetu Lahikainen, Kerttu Ossi, Markku Kuusjärvi

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 21.3.2022 § 15 myöntää Kangasniemen Vuokratalot Oy:n 45 695,00 euron suuruiselle lainalle takauksen siten, että panttiikirjat vaaditaan vastavakuudeksi. 

Tehdyn päätöksen tarkennuksena esitetään, että myönnetyt takaukset koskevat Puolukkatie 1, 51200 Kangasniemi   22090 euron suuruista lainaa sekä Kierrotie 13, 51200 Kangasniemi 23605 euron suuruista lainaa. Tarkennus perustuu Valtiokonttorin saatuun ohjeistukseen. 

Kangasniemen kunnan omavelkainen takaus kattaa luoton pääoman, korot sekä muut kulut. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää kunnanvaltuuston  21.3.2022 § 15 tekemän Kangasniemen Vuokratalot Oy:n 45 695,00  takauspäätöksen täytäntöönpanona, että takaus kohdentuu seuraavasti:  1) Puolukkatie 1, 51200 Kangasniemi 22 090,00 euron suuruiseen lainaan ja 2) Kiertotie 13, 51200 Kangasniemi 23 605,00 euron suuruiseen lainaan. Kangasniemen kunnan omavelkainen takaus kattaa luoton pääoman, korot sekä muut kulut. 

 

 

Päätös

Markku Kuusjärvi,​ Eetu Lahikainen ja Kerttu Ossi ilmoittivat esteellisyytensä asian käsittelyyn yhteisöjääveinä ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella,​ mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä on hallituksen,​ hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä,​ säätiössä,​ valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa,​ joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esteellisyys

  • Eetu Lahikainen, Markku Kuusjärvi, Kerttu Ossi

Tiedoksi

Kangasniemen vuokratalot Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)