Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Koulukuljetusten järjestäminen lv. 2022–2024

KNGDno-2021-784

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Nykyinen koulukuljetusten sopimuskausi päättyy kuluvan lukuvuoden loppuun. Osa liikennöitsijöistä on ilmaissut halukkuutensa jatkaa sopimuksia optiovuodella. Ennen kilpailutuksen aloittamista selvitetään kilpailutettavat reitit.

Koulukuljetusten hankintaraja lukuvuodelle 2022-2024 ylittää hankintalain 26 §:n EU-kynnysarvon 214 000 euroa ja on talousarvion​ täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kunnanhallituksen päätettävä hankinta.​

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa koulukuljetusten hankintaprosessin​ käynnistymisen lukuvuodelle 2022–2024 ja esittää asian edelleen​ kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi
Päivi Paappanen, Palvelusuunnittelija, paivi.paappanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Nykyinen koulukuljetusten sopimuskausi päättyy kuluvan lukuvuoden loppuun. Osa liikennöitsijöistä on ilmaissut halukkuutensa jatkaa sopimuksia optiovuodella. Ennen kilpailutuksen aloittamista selvitetään kilpailutettavat reitit.

Koulukuljetusten hankintaraja lukuvuosille 2022–2024 ylittää hankintalain 26 §:n EU-​kynnysarvon 214 000 euroa ja on talousarvion täytäntöönpano-​ohjeiden mukaisesti kunnanhallituksen päätettävä hankinta. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on tämän johdosta siirtänyt asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi ja päätettäväksi.

Kilpailutuksen käynnistyttyä huhtikuussa kunta tiedottaa paikallisia liikennöitsijöitä ja auttaa tarvittaessa tarjousten sähköisessä haussa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää käynnistää koulukuljetusten kilpailutuksen vuosille 2022–2024, johon lisätään mahdollisuus 1+1 vuoden optio.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huovinen toimi asiantuntijana tämän pykälän esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi
  • Päivi Paappanen, Palvelusuunnittelija, paivi.paappanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on kilpailuttanut oppilaskuljetukset lv. 2022–2024. Kyseessä on koulupäivinä ajettava liikenne. Sopimuksen kesto on kaksi vuotta ja sitä voidaan jatkaa korkeintaan 1+1 optiovuodella ilman uutta tarjouskilpailua. Liikenne alkaa 10.8.2022. Tarjouskilpailu oli avoin kaikille, joilla on joko taksilupa, taksiliikennelupa, joukkoliikennelupa tai henkilöliikennelupa. Kohteina olivat Kangasniemen kunnan koulujen koulukuljetukset reiteillä, joiden sopimus päättyy 31.7.2022. Tarjous tuli lähettää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/kangasniemi 2.5.2022 klo 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä saatiin 11 tarjousta, joista on laadittu reittikohtainen vertailu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy koulukuljetusten kilpailutuksen liitteen mukaisesti.

Osa-alueesta 9 Mannilan iltapäiväkuljetukset ei saapunut yhtään tarjousta, joten se osalta käynnistään neuvottelumenettely.

Päätös

Palvelusuunnittelija Päivi Paappanen toimi asiantuntijana tämän pykälän esittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjouksen jättäneet, palvelusuunnittelija, Mika Huovinen

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävän oikaisuvaatimuksen ohje: 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI

kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370