Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Kangasniemen kunnan tilien käyttöoikeudet

KNGDno-2017-421

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan tilien käyttöoikeudet tulee päivittää henkilöstövaihdoksen mukaisesti. Kunnan tilien käyttöoikeudet ovat tällä hetkellä kunnanjohtaja Kimmo Kainulaisella, hallitojohtaja Sari Linturi-Sahmanilla sekä talouspäällikkö Mirja Ursinilla. Pääkirjanpitäjä Marja Iikkasella on lisäksi saldon ja tapahtumien kyselyoikeus.

Kuntarahoituksen kaupankäynnin sekä maksuliikenteen käyttöoikeudet tulee myös päivittää. 

Lisäksi kunnan johtoryhmällä on käytössään kunnan luottokortit. Korttien käyttö on ollut varsin vähäistä,​ mutta niiden avulla on pystytty välttämään käteisen rahan käyttöä liikkeissä,​ joihin kunnalla ei ole laskutussopimusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus myöntää kunnan tilien käyttöoikeudet talous- ja hankepäällikkö Marja-Terttu Koivulalle. Samalla kunnanhallitus lakkauttaa tilien käyttöoikeudet talouspäällikkö Mirja Ursinilta.

Kunnanhallitus myöntää kuntarahoituksen kaupankäynnin sekä maksuliikenteen käyttöoikeudet kunnanjohtaja Kimmo Kainulaiselle, talous- ja hankepäällikkö Marja-Terttu Koivulalle sekä hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlmanille.

Kunnanhallitus päättää, että talouspäällikkö Mirja Ursinin Eurocard-luottokortti poistetaan käytöstä ja talous- ja hankepäällikölle Marja-Terttu Koivulalle haetaan Eurocard-luottokortti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

pankit ja luottokorttiyhtiö, Marja Iikkanen

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävän oikaisuvaatimuksen ohje: 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI

kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370