Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Kangasniemen kunnan liittyminen Suomen yrityskummit ry:n yhteisöjäseneksi

KNGDno-2022-242

Valmistelija

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Suomen yrityskummitoiminta käynnistyi vuonna 1994. Suomen yrityskummit ry on nykyisin valtakunnallinen yli tuhannen yrityskummin muodostama henkilöyhdistys. Yrityskummitoiminta on yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan tukemista ja edistämistä. Käytännössä yrityskummeina toimivat kokeneet yrittäjät ja liike-elämän asiantuntijat, jotka tarjoavat osaamista ja kokemustaan vapaaehtoisesti ja veloituksetta maamme yrittäjien ja yritysten kehittämiseen. Yrityskummitoiminta on luottamukseen perustuvaa asiakasyritysten neuvontaa, mentorointia ja sparrausta.

Tällä hetkellä yrityskummit toimivat 21:llä maakuntapohjaisella alueella kattaen koko maan. Kunnat ja kehitysyhtiöt toimivat alueilla yrityskummien tukijoina ja palvelujen välittäjinä. Alueellisen yrityskummipalvelun johtamisesta ja koordinoinnista vastaa aluekummi tukenaan aluetoimisto ja aluekoordinaattori.

Etelä-Savon Yrityskummien yhteistyö/yhteisökumppaneita ovat mm. Suur-Savon Osuuspankki, Kangasniemen ja Rantasalmen Osuuspankit sekä Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit ja Juvan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat. Etelä-Savon yrityskummit ovat esittäneet myös Kangasniemen kunnan liittymistä tähän joukkoon. Kangasniemi liittyisi yrityskummiverkostoon yhteisöjäsenenä, jolloin vuosittainen jäsenmaksu koostuisi perusmaksusta 400 € + 0,02 €/asukas. Maksuosuus olisi näin ollen 505 €/vuosi.

Yrityskummitoimintaan liittyminen tarjoaisi Kangasniemen yrityksille uuden palvelun ja se täydentäisi kunnan elinkeinopolitiikan keinovalikoimaa. Yhdistyksen kautta olisi saatavilla monipuolista asiantuntemusta paikallisten yritysten hyödyksi erilaisissa liiketoiminnallisissa haasteissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että Kangasniemen kunta liittyy Suomen Yrityskummit ry:n yhteisöjäseneksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suomen Yrityskummit ry

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävän oikaisuvaatimuksen ohje: 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI

kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370