Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Hallintosäännön päivitys 1.6.2022

KNGDno-2022-74

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan hallintosääntöön on valmisteltu muutoksia viranhaltijavaihdosten johdosta. Lisäksi siihen on tehty pieniä tarkennuksia. Hallintosäännön muutoksia on käsitelty YT-palaverissa 27.4.2022. Asia valmistelu on vielä esityslistan lähettämishetellä kesken § 27 osalta mm. talous- ja hankepäällikön vastuiden osalta ja muutokset esitellään kokouksessa. Kunnanhallitukselle hallintosäännön muutokset viedään käsiteltäväksi 16.5.2022 kokoukseen ja kunnanvaltuuston päätettäväksi 23.5.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR kuulee hallintosääntöön tehdyt muutokset ja tarkennukset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan hallintosääntöön on valmisteltu muutoksia viranhaltijavaihdosten johdosta. Lisäksi siihen on tehty pieniä tarkennuksia. Liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset on korostettu.

Hallintosääntöön on tehty muutosehdotuksia seuraaviin pykäliin:

§ 1 on lisätty kohta poikkeusolojen toimivaltamääräyksiin.

§:t 15, 17 ja 18 on muokattu henkilöstöorganisaatiota hallintopalveluiden osalta siten, että erillisenä kunnanjohtajan alla ollut talouspäällikkö on siirretty hallintopalveluiden alla ja virkanimikkeen muutos on huomioitu ja hallintopalveluita esitetään muutettavaksi hallinto- ja talouspalveluiksi. Nämä muutokset on lisätty myös § 17. Teknisten palveluiden osalta on huomioitu virkanimikkeen muutos.

§ 26 on sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimivaltaan lisätty kunnanvaltuuston päätöksen 23.11.2020 § 46 mukaisesti kunnan kouluverkosta päättäminen.

§ 27 on virkoihin tehty viranhaltijavaihdosten johdosta muutoksia ja tarkennettu tehtäviä myös lainsäädäntömuutosten johdosta.

§ 38 on lisätty aikaisemmin toimialajohtajien delegointipäätöksillä tehty vastuualuejohtajien ja tulosyksiköiden esimiesten toimivaltaan määräaikaiset korkeintaan 6 kk työsopimukset.

§ 53 on lisätty tietosuojavastaavan nimeäminen, joka kunnassa hoidetaan seudullisena yhteistyönä.

§ 149 ja 150 on muokattu asiakirjojen allekirjoittamiseen ja todisteellisten tiedoksiantojen vastaanottamista.

Lisäksi kokouspalkkiosääntöön on tehty muutama tarkennus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että se hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön. Hallintosääntö astuu voimaan 1.6.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)