Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Asuntojen osoittaminen kangasniemeläisten yritysten henkilöstön rekrytointitarpeisiin

KNGDno-2017-476

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuuston 4.9.2017 § 59 päättämien Kangasniemen kunnan elinkeinoelämän kehittämisperiaatteiden mukaisesti kunta voi myöntäää vuokrakompensaatiota yrityksille kuntaan muuttavien uusien työntekijöiden vuokra-asumisen tukemiseen tarjomalla heille ilmaisen vuokra-asunnon puoleksi vuodeksi. Vuokrakomensaatiotukea myöntää käytännössä Kangasniemen Vuokratalot Oy. Kunta on varannut tukeen 10 000 euroa elinkeinotoimen budjettiin talousarviovuodelle 2022. Alkuperäinen määräraha on jo lähes käytetty ja vuokrataloyhtiö on anonut lisämäärärahaa 10 000 euroa loppuvuoden 2022 tukeen käytettäväksi. Tuelle on ollut jo kysyntää. 

Vuokrakompensaation kohderyhmänä ovat olleet Kangasniemelle muuttavat henkilöt,​ jotka saavat toistaiseksi voimassa olevan tai vähintään vuoden kestävän työsopimuksen kunnan alueella toimivassa yrityksessä tai yhteisössä. Samoin kohderyhmän muodostavat Kangasniemelle muuttavat henkilöt,​ joilla on toistaiseksi voimassa oleva tai vähintään vuoden mittainen työsopimus Kangasniemen ulkopuolella toimivassa yrityksessä tai yhteisössä,​ ja heillä on mahdollisuus työskennellä kokonaan tai pääosin etänä Kangasniemeltä. Edellä kuvattu Kangasniemelle muuttava henkilö voisi asua vuoden mittaisen vuokrakauden aikana kuusi kuukautta ilmaiseksi Kangasniemen Vuokratalot Oy:n vuokra-​asunnossa,​ jos hän tekee vähintään vuoden mittaisen vuokrasopimuksen Kangasniemen Vuokratalot Oy:n kanssa. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää lähtökohtaisesti viittä vuokratalojen asuntoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää lisämäärärahaa 10 000 euroa Kangasniemen Vuokratalot Oy:lle yritysten vuokrakompensaation toteuttamiseen loppuvuoden 2022 aikana. Määräraha kohdistetaan elinkeinotoimen budjettiin. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valioisännöinti Oy, talous- ja hankepäällikkö

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävän oikaisuvaatimuksen ohje: 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI

kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370