Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Varajäsenen nimeäminen Etelä-Savon ELO-johtoryhmään

KNGDno-2017-64

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Liina Kuusela, liina.kuusela@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ELY-keskus pyytää nimeämään kunnanhallituksen jäsenen Etelä-Savon ELO-johtoryhmään (elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmään) vuosiksi 2017 - 2020.

Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä (ISO ELO) on toiminut vuosina 2013 - 2016 ja nuorisotakuun neuvottelukunta vuosina 2013 - 2014. Nyt ELO-toiminta on uudistumassa ja siihen kuuluu tärkeänä osana myös nuorisotakuun kannalta nuorten palvelujen kehittäminen, minkä näkyvin osa on tällä hetkellä Ohjaamo-toiminta. Vuodesta 2017 alkaen uuden ELO-johtoryhmän tehtävänä maakunnallisesti on

1) uudistaa ja panna täytäntöön maakuntaan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä nuorisotakuun strategiset tavoitteet vuosiksi 2017 – 2022,

2) suunnata sekä nuorille että kaikenikäisille tarkoitettua Ohjaamo-toimintaa,

3) suunnata oppimista, ohjausta ja nuorisotakuuta edistäviä hankkeita,

4) viitoittaa ohjauspalvelujen arviointia ja arvioida ohjauksen järjestelyjen laatua palvelujen kehittämiseksi,

5) jäsentää suunnat ohjauksen yhteisiin käytännön järjestelyihin koko maakunnassa ja

6) suunnata esimerkiksi lisä- ja täydennyskoulutusta ja muita yhteisiä tapahtumia, joilla syvennetään ja täydennetään oppimisen, ohjauksen ja nuorten ohjauksen ja osallisuuden taitoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan edustajan Etelä-Savon ELO-johtoryhmään kaudelle 2017-2020.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi toimikaudekseen Etelä-Savon ELO-johtoryhmään edustajaksi Marjaana Sävilammen (varajäseneksiTimo Seppälän) .

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on valinnut toimikaudekseen Etelä-​Savon ELO-​johtoryhmään edustajaksi Marjaana Sävilammen ja varajäseneksi Timo Seppälän. Seppälän tilalle tulee valita uusi varajäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen Etelä-​Savon ELO-​johtoryhmään varajäsenen.

Päätös

Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen Etelä-​Savon ELO-​johtoryhmään varajäseneksi Maisa Juntusen.

Tiedoksi

valittu, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.