Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Työhyvinvointikyselyn 2020 tulokset

KNGDno-2020-108

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnassa tehtiin työhyvinvointikysely alkuvuodesta 2020. Kyselyn toteutti ja tulokset raportoi FeedBack. Kysely toteutettiin sähköisenä. Vastauksia saatiin 112, vastausprosentti oli 65,9 %. Hallintoaloittain sivistystoimen vastausprosentti oli 61 %, hallintopalveluiden 95 % ja teknisen toimen 65,6 %.

Työyksiköissä tulokset on käyty läpi ja tavoitteena on määritellä keskeisimät työyksikkökohtaiset kehittämistavoitteet, niihin liittyvät toimenpiteet ja aikataulut. Tuloksia esitellään myös lautakunnissa.

Seuraava kysely on suunniteltu tehtäväksi kahden vuoden päästä, eli vuoden 2022 alussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy työhyvinvointikyselyn pohjalta laaditut koko kuntaa koskevat tavoitteet ja velvoittaa kunkin toimialan ja työyhteisön edistämään omalta osaltaan hyväksyttyjä tavoitteita.

Kunnanhallitus saattaa työhyvinvointikyselyn tulokset edelleen valtuuston tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstö

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.