Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Maa-ainesten myynti / Rauhajärvi, Sorakangas 12:74

KNGDno-2015-770

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta hakee maa-aineslupaa soran ja hiekan ottamiseen omistamaltaan tilalta Sorakangas kiinteistötunnus 213-423-12-74. Ottamisalueen pinta-ala on n. 4,2 ha, ottamismäärä 120000 m³ ja ottamisaika 10 vuotta. Ottamistoiminnasta on laadittu asianmukainen ottamissuunnitelma luontoselvityksineen ym. liitteineen.

Kohde sijaitsee osaksi Kyyveden rantayleiskaavan mukaisella maa-ainesten ottamisalueella ja osaksi kaavoittamattomalla metsätalousalueella. Aluetta koskee myös II-luokan pohjavesialuevaraus. (Kylmäkorpi).

Alueella on ollut aiemmin kaksi erillistä maa-ainesten ottolupaa. Eteläosan luvan n:o 3/2002 voimassaoloaika on jo päättynyt, mutta pohjoisosan lupa n:o 3/2006 on vielä voimassa 12.6.2016 saakka. Nyt laadittu uusi ottamissuunnitelma käsittää aikaisemmat lupa-alueet kokonaisuudessaan ja lisäksi ottamisaluetta on naapurimaanomistajien suostumuksella laajennettu myös heidän omistamiensa tilojen Onkiniemi 213-423-4-48 (Tornator Oy) ja Syvälammen sora-alue 213-423-4-29 (Lepas Oy) puolelle, koska niiden puolelta on aikanaan maa-ainekset jo kaivettu ja rajalle jouduttaisiin muutoin jättämään maisemoinnin ja metsittymisen kannalta hankala kapea harjanne.

Hakemuksesta on suoritettu naapurien kuuleminen MAL 13 §:ssä säädetyllä tavalla eikä heillä ole ollut huomautettavaa. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on lausunnossaan todennut, että alueella ei ole sellaisia MAL 3 §:n tai ympäristönsuojelulain tarkoittamia arvoja, jotka olisivat esteenä luvan myöntämiselle. Lupaehdoissa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota pohjaveden suojeluun varmistamalla riittävä suojakerroksen paksuus sekä antamalla polttoaineiden ja kemiallisten aineiden käyttöä ja säilytystä koskeva lupamääräys. Lausunnossa on annettu ohjeet myös mahdollista murskaustoimintaa varten. ELY-keskus on lausunnossaan katsonut, että ainesten ottaminen on alueelta mahdollista. Koska kyseessä on II-luokan pohjavesialue, tulisi pohjaveden pinnan päälle jättää vähintään 4 metrin koskematon suojakerros. Koska pohjaveden pintaa ei ole suunnitelmassa selvitetty, tulee alueelle asentaa sitä varten havaintoputki. ELY-keskus on myös esittänyt, että hakemuksen käsittelyä ei jatkettaisi ennen alueella GTK:n toimesta tehtyjen tutkimusten valmistumista (ns. ESAKIHU-projekti). Projektin tuloksena saadun tutkimusraportin mukaan Kylmäkorven pohjavesialue soveltuu ottamissuunnitelman mukaisilta osiltaan maa-ainesten ottoon. Suunnitellun ottamisalueen pohjoispuolella n. 200 metrin päässä on pohjaveden havaintoputki, jonka mukaan pohjaveden pinta on 14.7.2015 ollut tasossa 104.74.

Koska ottamissuunnitelmassa on alimmaksi ottotasoksi esitetty aikaisempien lupapäätösten mukaista tasoa 107.0, tulee pohjaveden pinta selvittää tarkemmin ottamisalueella ja muuttaa alinta ottamistasoa tarvittaessa siten, että pohjaveden päälle jää ELY-keskuksen edellyttämä 4 metrin suojakerros.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta myöntää Kangasniemen kunnalle luvan MAL 7 §:n nojalla maa-ainesten ottamiseen hakemuksen ja liitteenä olevan ottamissuunnitelman mukaan tiloilta Sorakangas 213-423-12-74, Onkiniemi 213-423-4-48 ja Syvälammen sora-alue 213-423-4-29. Otettava aines on soraa ja hiekkaa, ottamisalueen pinta-ala on 4,2 ha ja kokonaisottamismäärä 120000 m³.

Samalla kumotaan osalla aluetta vielä voimassa oleva maa-aineslupapäätös n:o 3/2006.

Lupamääräyset:

1. Ottamistoiminnan aikana on huolehdittava siitä, että ympäristölle ei aiheuteta haittaa tai vahinkoa.

2. Ottamisalueella ei saa säilyttää polttoaineita tai muita öljytuotteita, eikä suorittaa koneiden korjaus- ja huoltotöitä.

3. Mikäli alueella tapahtuu konerikko tms. vahinko, josta pääsee nesteitä maahan, tulee siitä tehdä välittömästi ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle ja rakennusvalvonnalle.

4. Ennen ottamistoiminnan jatkamista on alueelle asennettava pohjaveden havaintoputki ja pohjaveden pintaan perustuva alin ottamistaso on merkittävä maastoon selvästi havaittavalla tavalla.

5. Uutta ottamistoimintaa ei saa ulottaa neljää metriä lähemmäksi ylintä havaittua pohjaveden pintaa. Jo otettujen alueen osien osalta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa täyttöä, ellei ottaminen ole ulottunut aikaisempien lupapäätösten mukaista kahta metriä lähemmäksi pohjaveden pintaa. Mahdolliset täytöt on tehtävä puhtaalla soralla tai hiekalla.

6. Alueella mahdollisesti suoritettavassa murskaustoiminnassa tulee noudattaa ympäristönsuojeluviranomaisen antamia ohjeita ja määräyksiä.

7. Ottamistoiminnan loputtua alueella tulee järjestää katselmus jälkihoitotoimenpiteiden valvomiseksi.

8. Muilta osin lupamääräykset sisältyvät liitteenä olevaan ottamissuunnitelmaan.

Luvan voimassaolo:

Lupa myönnetään 10 vuodeksi.

Maksut:

Hakemuksen käsittelymaksut ja ottamistoiminnasta aiheutuvat vuosittaiset valvontamaksut peritään kulloinkin voimassaolevan taksan mukaisesti.

Todetaan, että tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______

Valmistelija

Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Osana kunnan talouden tasapainottamistoimia, kunta kartoitti omistamiaan kiinteistöjä ja valmistelun yhteydessä esiin nousi kunnan maa-ainesvaranto Sorakangas 213-423-12-74 kiinteistöllä. Alueen kokonaisottamismäärä on 120 000 m3, josta otettava aines on pääosin hienoa hiekkaa, joka soveltuu lähinnä täytemaaksi.

Alueelle on läjitettynä aikanaan vesihuoltolinjoilta louhittua kiviainesta, joka soveltuu murskattavaksi, lisäksi muutamia vähäisiä varastokasoja valmiiksi seulottua/murskattua tavaraa. Kohde sisältyy II-luokan pohjavesialueeseen, joka aiheuttaa tiettyjä lupapäätöksessä asetettuja rajoituksia ja velvoitteita ottamistoiminnalle.

Maa-aineslupa on voimassa 29.9.2025 saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunnan maanainesvaranto kiinteistöllä Sorakangas 213-423-12-74 laitetaan myyntiin ja päättää sille pohjahinnan. Maa-ainesten ostajan tulee sitoutua noudattamaan maa-ainesluvan ehtoja jälkihoitotoimenpiteineen ja kauppa ei sisällä maapohjaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on laittanut myyntiin 6.5.2020 tarjousten perusteella omistamallaan tilalla Sorakangas 213-423-12-74 olevan maa-ainesvarannon. Alueella on voimassa maa-ainesten ottamislupa 29.9.2025 saakka, ottamisalueen pinta-ala on n. 4,2 ha ja ottamismäärä 120 000 m³. Ostaja on velvollinen ottamaan maa-aineksen ja noudattamaan toiminnassaan lupaehtoja ja suorittamaan kustannuksellaan ottamisalueen maisemoinnin ja muut jälkihoitotoimenpiteet ottamistoiminnan päätyttyä tai viimeistään ottoluvan voimassaoloaikana. Mahdollisesta ottoajan jatkamisesta on neuvoteltava erikseen. Tällöin syntyvät kustannukset jäävät ostajan vastuulle. Ostaja vastaa myös ottamistoiminnasta aiheutuvista tiemaksuista alueelle johtavilla yksityisteillä. Kauppaan ei kuulu alueella olevat valmiiksi murskatut ja seulotut varastokasat. Kauppaan ei myöskään kuulu alueen maapohja, vaan ainoastaan lupamääräysten mukaisesti irrotettavissa oleva maa-aines.

Tarjous tuli antaa kokonaishintaisena (ALV 0%) tarjouksena koko maa-aineksesta ja se oli toimitettava suljetussa kirjekuoressa 28.5.2020 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Tarjous ja avauspöytäkirja liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Maansiirto Lahikainen Oy:n tekemän liitteenä olevan tarjouksen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti hylätä tehdyn tarjouksen.

Tiedoksi

tarjouksen jättäneet, Jouko Romo, Marja Iikkanen

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.