Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Koulukuljetusten järjestäminen 2020-2022

KNGDno-2020-107

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Kuvaus

Nykyinen koulukuljetusten sopimuskausi päättyy kuluvan lukuvuoden loppuun. Koulukuljetusten hankintaraja lukuvuodelle 2020-2021 ylittää hankintalain 26 §:n EU-kynnysarvon 214 000 euroa ja on talousarvion​ täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kunnanhallituksen päätettävä hankinta.​

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa koulukuljetusten hankintaprosessin​ käynnistymisen lukuvuodelle 2020-2021 ja esittää asian edelleen​ kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi
Päivi Paappanen, toimistosihteeri, paivi.paappanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Nykyinen koulukuljetusten sopimuskausi päättyy kuluvan lukuvuoden loppuun. Koulukuljetusten hankintaraja lukuvuosille 2020-​2022 ylittää hankintalain 26 §:n EU-​kynnysarvon 214 000 euroa ja on talousarvion täytäntöönpano-​ohjeiden mukaisesti kunnanhallituksen päätettävä hankinta. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on tämän johdosta siirtänyt asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi ja päätettäväksi. Hilmaan on lautakunnan päätöksen jälkeen tehty ennakkoilmoitus, jonka tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen. Kilpailutuksen käynnistyttyä huhtikuussa, kunta tiedottaa paikallisia liikennöitsijöitä ja auttaa tarvittaessa tarjousten sähköisessä haussa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää käynnistää koulukuljetusten kilpailutuksen vuosille 2020-2022, johon lisätään mahdollisuus 1+1 vuoden optio.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi
  • Päivi Paappanen, toimistosihteeri, paivi.paappanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on kilpailuttanut oppilaskuljetukset lv. 2020-2022 Kyseessä on koulupäivinä ajettava liikenne. Sopimuksen kesto on 2 vuoden mittainen ja sitä voidaan jatkaa korkeintaan 1+1 optiovuodella ilman uutta tarjouskilpailua. Liikenne alkaa 12.8.2020. Tarjouskilpailu oli avoin kaikille, joilla on joko taksilupa, taksiliikennelupa, joukkoliikennelupa tai henkilöliikennelupa. Kohteina ovat Kangasniemen kunnan kyläkoulujen ja keskustan koulujen koulukuljetukset sekä kuljetus Pieksämäelle Sateenkaaren kouluun. Tarjous tuli lähetettää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/kangasniemi 4.5.2020 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin 10 tarjousta, joista on laadittu reittikohtainen vertailu.

Tarjouskilpailun jälkeen tulleen hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Äkryn ja Otto Mannisen koulut jatkavat syksyllä 2020. Tämän vuoksi kohteiden 4, 5A, 5B, 11 ja 12 reitit muuttuvat niin oleellisesti, että ne on syytä suunnitella ja kilpailuttaa uudelleen. Kilpailutus käynnistetään 2.6. ja toimialajohtaja hyväksyy kilpailutuksen hankintaohjeen mukaisesti. Kohteisiin 8 ja 9 ei tullut hyväksyttyjä tarjouksia, joten ne on kilpailutettava uudelleen. Lisäksi kilpailutetaan Äkryn ja Otto Mannisen koulujen kuljetuksiin tarvittavat uudet aamu- ja iltapäiväreitit.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy koulukuljetusten kilpailutuksen liitteen mukaisesti ja päättää uudelleenkilpailuttaa reitit 4, 5A, 5B, 11 ja 12 sekä reitit 8 ja 9. Lisäksi kilpailutetaan Äkryn ja Otto Mannisen koulujen kuljetuksiin tarvittavat uudet aamu- ja iltapäiväreitit. Kilpailutus käynnistetään 2.6. ja toimialajohtaja hyväksyy kilpailutuksen hankintaohjeen mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjouksen jättäneet, Päivi Paappanen, Mikko Nislin, Mika Huovinen

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus ja markkinaoikeuden oikaisuohje ja valitusosoitus

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

OIkaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

OIkaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitet-tu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                              

Asiamiehen o tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

_____________________________________________

Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinnoissa

I Oikaisuohje hankintalain 15 §:n mukaisissa kynnysarvot alittavissa hankinnoissa

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Siihen on merkittävä tarvittavat yhteystiedot, kuten oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Hankintaoikaisu on sen tekijän allekirjoitettava.

Hankintaoikaisuun on liitettävä:

- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
- asiakirjat, joihin vedotaan
- valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisentie 2
51200 Kangasniemi
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä tai hänen edustajansa voi myös tuoda hankintaoikaisun Kangasniemen yhteispalvelupisteeseen os. Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi osoitettuna oikaisuvaatimusviranomaiselle. Hankintaoikaisu on toimitettava viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 15.00.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen hallintolain 15 §:n mukaisissa kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1. asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai

2. siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun toimitusosoitteeseen.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax. 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi