Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Kiviniemen leirintäalueen yleis- ja kehittämissuunnitelma

KNGDno-2019-775

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kiviniemen leirintäalueen yleis- ja kehittämissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma toimii pohjana alueen kehittämiselle ja toteutuksen suunnittelun. Suunnitelman on tehnyt Patrick Holmström/Arosuo Arkkitehdit Oy.

Yleissuunnitelman luonnos esiteltiin Kiviniemen leirintäalueen kehittämistyöryhmälle 17.2.2020 ja 1.5. pidetyllä etäkokokouksella järjestettiin yleis- ja kehittämissuunnitelman esittely. Työryhmässä ovat olleet Tapani Nykänen, Maisa Juntunen, Arja Kuparinen, Jukka Siikonen ja Risto Nylund, ja asiantuntijoina Jouko Romo, Kalle Manninen ja Mikko Korhonen.

Kiviniemen leirintäalueen kehittämistyöryhmä perustettiin 27.8.2018. Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa 8.10.2018 todettiin, että leirintäaluetoiminta on edelleen ja tulevaisuudessa tärkeä Kangasniemen kunnan matkailulle. Esille tulee nostaa kuitenkin alueen omaleimaisuutta ja vahvuuksia; Puulan läheisyys, VT-13-risteysalue ja sen lähellä olevat muut palvelut, yhteistyö mm. Syvälahden, Teboilin, PuulaGolfin ja muiden kunnan matkailupalvelutoimijoiden kanssa. Alueella on tehtävä kehittämistoimenpiteitä; rakennukset, maisemointi, kukkaistutukset. Yleiseen siisteyteen/esteettisyyteen (nurmikot, mökkien siivoukset ja kunto, saniteettitilat, suihkut, keittiö) ja asiakaspalveluun on erityisesti panostettava. Myös pienillä asioilla ja muutoksilla saadaan merkittävä vaikutus aikaan. Esim. roskakatoksen siirtäminen nykyiseltä paikalta sivummalle parantaa ilmettä ja imagoa. Tavoitteeksi työryhmä esitti: Kiviniemi Camping – Suomen Kaunein leirintäalue!

Työryhmä on tavannut VT-13 -risteysalueen yrittäjiä ja toimijoita ja kuunneltu heidän mielipiteitään alueen kehittämisessä. Tapaamisissa on nostettu esiin alueen eri kehittämis- ja parannuskohteita ja vaadittavia toimenpiteitä. Ensisijaisesti on nyt tarve saada kokonaisnäkemys Kiviniemen leirintäalueen kehittämistarpeista ja näkökulmista. Ennen kuin lähdetään tekemään suurempia investointeja ja toimenpiteitä tarvitaan Kiviniemen leirintäalueesta yleissuunnitelma, jossa tarkastellaan alueen tontinkäyttöä, tehdään pohjapiirustukset mahdollisista rakennettavista huolto- ym. rakennuksista, toteutetaan vaiheistuskaavio toimenpiteistä kustannusarvioineen ja selvitellään alueen muiden toimijoiden (muut yritykset) suunnitelmat ja mahdolliset yhteistyömahdollisuudet.

Työryhmä totesi 11.5.2020, että suunnitelma antaa hyvän pohjan alueen kehittämiselle ja toteutuksen suunnittelulle. Varsinkin esitetty vaiheistus on hyvä lähtökohta toteutukselle. Samalla päätettiin, että suunnitelma lähetetään valtuutetuille tutustumista ja kommentteja varten, ja että laitetaan kunnanhallitukseen tiedoksi 1.6. ja sen jälkeen julkistetaan yleistä kommentointia varten.

Yleis- ja kehittämissuunnitelman lähtökohtia:

Puhdas Puula

Kiviniemen leirintäalueen imagoon kuuluu järven läheisyys, uniikki luonto, elämyksellisyys ja kestävien ratkaisujen käyttäminen. Lisäksi alueella sijaitsee erilaisia elämyksellisiä toimintoja, kuten kanoottivuokraus ja luontopolku. Alueen rakanukset ovat ekologisia ja maisemaan soveltuvia.

Kohderyhmät

Kiviniemen kaunis leirintäalue on suunnattu matkailuajoneuvoilla matkustaville sekä teltta- ja mökkimajoitusta hakeville. Majoituspalveluja tarjotaan niin peruspalveluita kuin korkeampaa tasoa toivoville matkailijoille. Majoituksen lisäksi alueella on myös palveluita paikallisille päiväkävijöille. Kansainväliset matkailijat on myös huomioitu.

Toiminnot

Leirintäalueen peruspalveluiden lisäksi alueella on elämyksellisiä liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Tapahtumilla ja luotomatkailupalveluilla alueen yrittäjät keräävät säännöllisiä kävijöitä myös leirintäalueella majoittuvan väen ulkopuolelta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Kiviniemen leirintäalueen yleis- ja kehittämissuunnitelman. Samalla kunnanhallitus päättää, että suunnitelma julkistetaan yleistä kommentointia varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.