Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Hankelainan myöntäminen Veej'jakajan hankkeen välirahoitukseen

KNGDno-2020-363

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Koittilan seudun kyläseura ry:ltä on tullut väliaikaisrahoitushakemus Veej'jakajan hankkeelle:

Hankkeen nimi: Koittilan ja Kauppilan jätekatokset
Hankkeen toteutusaika: 1.5.2020-31.12.2021.
Hankkeen kustannukset yhteensä 23 230,03 euroa

Koittilan seudun kyläseura ry hakee työaikaista lainaa Veej'jakajan hankkeelle, jolla on tarkoitus rakentaa 5 kpl jätekatoksia. 1 kpl 10 astian katos, 2 kpl 6 stian katosta ja 2 kpl 1 astian katosta. Katosten tarve on ympäristön siistiminen ja jätteiden kierrätys materiaalin parantuva hallinta. Hanke toteutetaan Kauppilan ja Pynnölänsaaren jätetiimien alueella ja paikalliset eräseurat avustavat hankkeessa. Katokset sijaitsevat Kauppilantie 169 lähistöllä (1 astian katos), Kauppilantie 288 (6 astian katos), Kauppilantie 480 (6 astian katos), Päiväkankaantie 2 (1 astian katos) ja Pynnölänsaarentie 1 (10 astian katos) kohdilla.

Haettu välirahoituslaina on 10 000 euroa.

Hankkeelle on haettu Veej'jakaja ry:ltä avustusta Koittilan ja Kauppilan jätekatokset-nimisellä hankkeella nro 129142. Hakemus on käsitelty Veej'jakajan hallituksesa 12.5.2020 ja hallitus puoltaa hankkeelle hakemuksen mukaan 11 607,03 euron investointitukea. Hallitus katsoo, että investointi tukee merkittävästi alueen vakituisen ja vapaa-ajan asukkaiden palvelurakenteita ja edistää asianmukaista kierrätystä ja ympäristön viihtyvyyttä.

Koittilan seudun kyläseura ry sitotuu maksamaan väliaikaisrahoituksen kokonaisuudessaan takaisin viimeisten Ely-keskuksen tukimaksatusten jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää hakijalle 10 000 euron väliaikaisrahoituksen korottomana lainana. Koittilan seudun kyläseura ry sitoituu maksamaan lainan takaisin hankkeen päätyttyä, välittömästi ELY-keskuksen viimeisen maksatuksen jälkeen. Hakijan ja kunnan välille tehdään velkakirja 10 000 euron maksamisesta. Ennen lainan myöntämistä Koittilan seudun kyläseura ry:n tulee toimittaa kuntaan ELY-keskuksen hankkeelle tekemä myönteinen rahoituspäätös.

Päätös

Maisa Juntunen ja Tuomo Janhunen jääväsivät itsensä yhteisöjääveinä ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Esteellisyys

  • Maisa Juntunen, Tuomo Janhunen

Tiedoksi

Koittilan seudun kyläseura ry, Marja Iikkanen

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.