Kunnanhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ki Oy Teollisuuskartanon reklamaatio

KNGDno-2020-392

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi
Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Elcard/Petri Pylvänäinen on kehittämässä ja laajentamassa yhtiön toimintamahdollisuuksia. Nykyiset toimitilat rajoittavat ja jopa estävät näitä merkittävästi. Kunnan kanssa on neuvoteltu ja valmisteltu toimitila-asioita. Tähän liittyen on päästy ratkaisuun, jossa Petri Pylvänäinen (Ki Oy Teollisuuskartano, perustettava Ki Oy) ostaa Teollisuushalli Kangaskartanon ja samalla kunta ostaa yhtiön käytössä olevat nykyiset toimitilat, Ki Oy Puulanhelmen liikehuoneiston 1 (1.1, 1.2 ja 1.3) erillisen tarjouksen mukaisesti. Kangaskartanon ostotarjouksen ostaja sitoutuu lunastamaan kiinteistön 213-420-2-196, jonka pinta-ala on n. 1341 m2, 0,3 €/m2 hintaan.

Molemmista kohteista on teetetty arviokirjat, jotka ovat liitteenä.

Ostotarjouksen tekijä on Ki Oy Teollisuuskartano (perustettava Ki Oy)

Myyjä Kangasniemen kunta

Kiinteistö 213-420-2-183, Kartano- halli (ostositoumus kiinteistöön 213-420-2-196)

Tarjous koskee Kartano-hallin kiinteistöä 213-420-2-183 osoitteessa Keskustie 22, 51200 Kangasniemi. Ostaja sitoutuu kiinteistön 213-420-2-196 lunastukseen 0,3 €/m2 hintaan, mikäli kauppa kiinteistöstä 213-420-2-183 toteutuu.

Kauppahinta on 150 000 €, josta maksetaan 120 000 € kahden viikon kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Loppu kauppasumma (30 000 €) maksetaan kolmessa osassa, kerran vuodessa, ensimmäinen erä vuoden, toinen erä kahden vuoden ja kolmas erä kolmen vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta. Loppu kauppasummalle ei makseta korkoa. Omistusoikeus kiinteistöön siirtyy kauppakirjan allekirjoituksella.

Kaupan syntymisen edellytys on Ki Oy Puulanhelmen liikehuoneiston 1 (1.1, 1.2 ja 1.3) kauppa erillisen tarjouksen mukaisesti.

Myyntitarjouksen, tekijä Petri Pylvänäinen

Tarjous koskee Petri Pylvänäisen omistamia Ki Oy Puulanhelmen osakkeita 1- 781 osoitteessa Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi. 

Kauppahinta on 150 000 € (velaton myyntihinta), joka maksetaan kahden viikon kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Omistusoikeus kiinteistöön siirtyy kauppakirjan allekirjoituksella. 

Kaupan syntymisen edellytys on Kiinteistö 213-420-2-183 kauppa erillisen tarjouksen mukaisesti.

Toteutuessaan tämä päätös tukisi kunnan elinkeinostrategisia tavoitteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä esitetyt toimitilajärjestelyt siten, että

1) Kangasniemen kunta myy Teollisuushalli Kangaskartanon Ki Oy Teollisuuskartanolle (perustettava Ki Oy) ja

2) Kangasniemen kunta myy Teollisuuskartanolle (perustettava Ki Oy) kiinteistön 213-420-2-196, jonka pinta-ala on n. 1341 m2, hintaan 0,3 €/m2 ja

3) kunta ostaa Ki Oy Puulanhelmen liikehuoneiston 1 (1.1, 1.2 ja 1.3).

Päätöksen edellytys on, että kunnanhallitus hyväksyy päätösehdotuksen kokonaisuudessaan. Kunnanhallitus valtuuttaa viranhaltijat laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on tehnyt Ki Oy Teollisuuskartanon kanssa kaupat 21.9.2020 Kangasniemen kunnassa sijaitsevasta tilasta Piirakka (kiinteistötunnus 213-420-2-183) rakennuksineen sekä tilasta Piirakka II (kiinteistötunnus 213-420-2-196).  Piirakka-nimisen tilan pinta-ala on 2500 m2 ja Piirakka II-nimisen tilan pinta-ala on 1341 m2. Kauppahinnaksi on sovittu Piirakka-tilan osalta 150 000 eur, mistä summasta on tullut maksaa 120 000 eur kahden viikon kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Loppu kauppasumma (30 000 eur) on sovittu maksettavaksi kolmessa osassa, kerran vuodessa siten, että ensimmäinen erä maksetaan vuoden, toinen erä kahden vuoden ja kolmas erä kolmen vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta. Piirakka II-tilan osalta kauppahinnaksi on sovittu 402,30 eur, joka on pitänyt maksaa kahden viikon kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Omistus- ja hallintaoikeus kiinteistöön on siirtynyt kauppakirjan allekirjoituksella ja kun kaupan hyväksymistä koskeva kunnanhallituksen päätös on tullut lainvoimaiseksi. 

Kauppakirjassa määritellyt kauppahinnan maksamisen ehdot eivät ole toteutuneet vaan kauppasummasta on maksettu vain 100 000 eur, mikä on vain osa sovitusta vastakauppana luovutetun toisen kiinteistön hinnasta. Jäljellä olevasta kauppasummasta on laskutettu 25.10.2021 yhteensä 30 402,30 eur sekä 10.11.2022 yhteensä 10 000 eur. Kummastakaan laskusta ei ole saatu suoritusta. Kauppasummasta on vielä laskuttamatta 10 000 eur, joka on kauppakirjan mukaan tulossa laskutukseen vuoden 2023 aikana. 

Kunnan kyseltyä puuttuvia suorituksia Ki Oy Teollisuuskartanolta yhtiö on toimittanut 8.12.2022 kirjaamoon reklamaation, missä yhtiö ehdottaa, että Kangasniemen kunta jättää perimättä avoimena olevat sekä vielä laskuttamattomat erät, jotka kohdistuvat Piirakka-nimiseen kiinteistöön. Ehdotusta on perusteltu siten, että kaupan teon yhteydessä ei ole myyjän puolelta kerrottu kaikkia tiedossa olleita ongelmia ja virheitä. 

​Kauppakirjan mukaan ostaja on käynyt kiinteistöllä ja tarkastanut rakennuksen, kiinteistön, sen alueen ja rajat sekä tutustunut sen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on verrannut näitä seikkoja kaupan kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin. Ostajalla ei ole ollut huomauttamista näiden seikkojen osalta. Ostajalle on toimitettu myös vuonna 2006 tehty kuntokartoitus. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunnalla ei ole perusteita suostua Ki Oy Teollisuuskartanon reklamaatiossa esitettyyn ehdotukseen saatavien perinnästä luopumisesta. Kunta aloittaa perimistoimet Kunnnanhallituksen 20.6.2022 hyväksymän Laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.