Kunnanhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 AKKE 2022 kehittämishanke / Kehitysalustoilla innovaatioita ja elinvoimaa Kangasniemelle - ohjausryhmän valinta

KNGDno-2022-220

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on laatinut hankesuunnitelman, jonka nimenä on Kehitysalustoilla innovaatioita ja elinvoimaa Kangasniemelle. Hanke on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Mäntyharjun kunnan kanssa siten, että Mäntyharjulla on vastaava rinnakkaishankkeensa. Hankkeisiin on haettu rahoitusta Etelä-Savon maakuntaliitolta (AKKE Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha).

Hankkeen aikana kunnan elinvoiman kehittäminen kohdistetaan uusien palveluympäristöjen, etätyömallien ja monipaikkaisuuden edistämiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen. Hankkeen aikana organisoidaan kolme strategisesti valittua kehitysalustaa ja kokeiluympäristöä, joihin toimenpiteet erityisesti kohdentuvat. Näitä ovat

  1. Kiviniemen kehitysalusta – Kiviniemen vapaa-ajan alueen ja VT13 risteysalueen palvelukokonaisuuden innovointi ja kehittäminen
  2. Rantatorin kehitysalusta – Rantatorin palveluympäristön ja yritysyhteistyön kehittäminen
  3. Lapaskankaan kehitysalusta – uusien toimintamallien kehittäminen teollisten yritysten työvoiman saatavuuden turvaamiseksi

Kehitysalustojen toiminnan koordinoijaksi ja hankkeen toteuttajaksi palkataan elinvoimakehittäjä aikavälille 1.10.2022-30.9.2024. Elinvoimakehittäjän työajasta 75 % kohdistuu hankesuunnitelman tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen ja 25 % kunnan yleiseen yritysyhteistyön ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 133 824 euroa, josta kuntarahoituksen osuus on 20 %. Kunnan yleisen elinkeinotoiminnan kehittämisen osalta elinvoimakehittäjän palkka resurssoidaan kunnan omista perusmäärärahoista.

Hankkeen lopullinen rahoituspäätös ei ole vielä saapunut kuntaan. Jotta hanke voi käynnistyä suunnitellussa aikataulussa, hankkeen rekrytointi on syytä aloittaa elokuussa. Täten hankkeen rekrytointia varten tarvitaan etupainotteisesti täyttölupa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää perustaa kahden vuoden määräaikaisen elinvoimakehittäjän toimen ja myöntää sille täyttöluvan. Kunnanjohtaja käynnistää rekrytoinnin elokuun alussa, jos maakuntaliitto myöntää hankkeelle rahoituksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on päättänyt perustaa kahden vuoden määräaikaisen elinvoimakehittäjän toimen ja myöntänyt sille täyttöluvan kokouksessaan 20.6.2022 § 162. Kunnanjohtaja on käynnistänyt rekrytoinnin elokuun alussa, sillä maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Hakuaika päättyy 31.8.2022 klo 15:00. Jotta toimi pystytään täyttämään 3.10.2022 alkaen, on kunnahallituksen kokousaikataulusta johtuen syytä delegoida valintapäätös kunnanjohtajalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus valitsee haastatteluryhmän sekä valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään valintapäätöksen haastatteluryhmän esityksen pohjalta, joka saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyy päätösehdotuksen ja nimeää haastatteluryhmään kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan sekä puheenjohtajien varajäseniksi Tuomo Janhusen ja Markku Kuusjärven.

Valmistelija

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto on myöntänyt 8.7.2022 Kehitysalustoilla innovaatioita ja elinvoimaa Kangasniemelle –hankkeelle rahoituksen (AKKE -alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). Rahoituspäätöksen mukaan tukea myönnetään 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, jotka ovat yhteensä 128 391 €. Enintään tukea myönnetään 102 713 €. Hanke käynnistyi lokakuun 2022 alussa, jolloin elinvoimakehittäjä Mikko Kovanen aloitti työnsä hankkeen vastuullisena toteuttajana. Hanke päättyy 30.9.2024, ja se toteutetaan rinnakkaishankkeena Mäntyharjun vastaavan hankkeen kanssa, jolle myönnettiin samanaikaisesti rahoitus Etelä-Savon maakuntaliiton toimesta.

Rahoituspäätöksen mukaan hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, jonka tehtävät on mainittu päätöksen liitteessä. Maakuntaliitto on nimennyt osaltaan hankkeen ohjausryhmän jäseneksi ja rahoittajan edustaksi elinkeinopäällikkö Tuula Kokkosen. Rahoittajan kanssa on aiemmin sovittu, että Kangasniemen ja Mäntyharjun rinnakkaishankkeet muodostavat yhteisen ohjausryhmän siten, että molempien kuntien osalta ohjausryhmään valitaan kunnanjohtajien lisäksi 2 henkilöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa hankkeen ohjausryhmään.

Päätös

Kunnanhallitus nimeää edustajiksi hankkeen ohjausryhmään kunnanjohtajan lisäksi hallituksen puheenjohtaja Tapani Nykäsen ja valtuuston 1. varapuheenjohtaja Mikko Hokkasen.

Tiedoksi

nimetyt, palkanlaskenta, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mäntyharjun kunta