Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Uusi iäkkäiden ihmisten palvelujen laatusuositus ja ehdotus iäkkäiden palveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta 2020 / lausuntopyynnöt

KNGDno-2020-389

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuosina 2001, 2008, 2013 ja 2017. STM on lähettänyt lausunnolle uuden iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja palveluja koskevan laatusuosituksen. Samalla ministeriö lähetti lausunnolle työryhmän ehdotuksen iäkkäiden henkilöiden palveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Laatusuosituksen tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Laatusuosituksen teema-alueet on pyritty valitsemaan siten, että toimenpiteillä voitaisiin mahdollisimman hyvin varautua ikääntyvän yhteiskunnan ja sen jäsenten tarpeisiin. Teema-alueet ovat myös yhteneväiset parhaillaan valmisteltavan pitkän aikavälin poikkihallinnollisen Ikäohjelman kanssa. Keskeiset sisällöt ovat iäkkäiden toimintakyvyn edistäminen, vapaaehtoistyön lisääminen, digitalisaation ja teknologioiden hyödyntäminen, asumisen ja asuinympäristöjen kehittäminen sekä yhdenvertaisten, paremmin koordinoitujen ja taloudellisesti kestävien palvelujen kehittäminen ja lisääminen. Uudistettavaa laatusuositusta voi kommentoida 26.6. asti. 

Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden henkilöiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle. Lisäksi sitä voivat hyödyntää muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, alan ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat.

Jokainen asiasta kiinnostunut voi käydä antamassa näkemyksensä laatusuositusluonnoksesta ja vastata siitä esitettyihin kysymyksiin 26.6.2020 asti.Työryhmän ehdotus lainsäädännön muutoksista on lausunnolla sähköisesti 10.8.2020 asti.

Hallitus on linjannut, että iäkkäiden henkilöiden palvelut uudistetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin mm. ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta koskevat säädösmuutokset, jotka ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Nyt lausunnolla ovat toisen vaiheen ehdotukset monimuotoisen asumisen ja palvelujen kehittämisestä, kotiin annettavien palvelujen riittävyyden ja laadun parantamisesta sekä palvelujen seurannan tehostamisesta. Iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta pyydetään kommentteja 10.8.2020 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että Kangasniemen kunnan lausunnon valmistelee ja antaa vanhus- ja vammaisneuvosto siten, että neuvosto antaa lausuntonsa ikäihmisten palveluja koskevaan laatusuositukseen 26.6.2020 mennessä ja iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevaan lakimuutokseen 10.8.2020 mennessä. Annetut lausunnot saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

vanhus- ja vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.