Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Tilojen vuokrausperiaatteet ja uuden tilavarausjärjestelmän käyttöönotto

KNGDno-2016-434

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan tilojen vuokrausperiaatteet on päivitetty viimeksi 1.1.2017. Tiloja on voinut varata osittain kunnan kotisivujen kautta, viranhaltijoita tai kunnan asiointipisteestä. Kunnantalon tilojen varaaminen on tapahtunut Outlook-sovelluksen kalenterien kautta. Tilavarausjärjestelmästä on tehty hankinta ja sen käyttöönottoa on valmisteltu vuoden aikana niin, että se saadaan tuotantoon 1.8.2020. Uuden järjestelmän myötä kaikkien kunnan tilojen varaukset ovat jatkossa yhdessä järjestelmässä.

Uuden tilavarausjärjestelmän myötä erillisiä viranhaltijapäätöksiä yksittäisten varausten osalta ei tarvitse enää tehdä, tilojen varausten laskutuksesta on liittymä kunnan laskutusjärjestelmään ja tilavarauksen maksaminen onnistuu myös järjestelmän kautta. Jokaisen tilan osalta järjestelmään saadaan lisättyä tiloja koskevat säännöt. Vakiovuorojen haku toteutetaan sähköisen asioinnin kautta ja niitä koskeva viranhaltijapäätös tehdään asianhallintajärjestelmässä. Sääntöihin tarvittavat muutokset vahvistaa jatkossa tilojen käytöstä vastaava toimialajohtaja. Jos tilojen osalta on tarvetta poiketa, esimerkiksi suurten tapahtumien johdosta, niistä viranhaltijapäätöksen tekee kunnanjohtaja. Myös jos viranhaltija tekee harkinnanvaraisen päätöksen tilojen käytöstä, siitä tehdään viranhaltijapäätös, jotta asiakkaan oikeusturva valitusmahdollisuuden myötä toteutuu. Järjestelmän käyttöönoton myötä on vanhat tiloihin liittyvät lautakuntien ja hallituksen päätökset, joita on tehty mm. torista ja Synsiön leirikeskuksesta tulee kumota.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Kangasniemen kunnan tilojen vuokrausperiaatteet  kuvauksen ja liitteen mukaisesti 1.8.2020 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että se kumoaa tilojen varaamiseen tehdyt aikaisemmat päätökset.

Päätös

Maisa Juntunen esitti, että kyläkouluille määriteltäisiin myös tuntihinta. Esitystä ei kannatettu.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstö

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.