Kunnanhallitus, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Hankelainan myöntäminen Veej'jakajan hankkeen välirahoitukseen

KNGDno-2020-363

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaimosniemen metsästysseura ry hakee 29.5.2020 päivätyllä kirjeellä työaikaista lainaa Veej’jakaja hankkeen 124316 toteuttamiseen. ELY-keskus on tehnyt hankkeelle myönteisen rahoituspäätöksen.

Hankkeen kuvaus: Vaimosniemen metsästysseuran omistaman Metsola kiinteistön keittiöremontti sekä saniteettitilojen rakentaminen. Lisäksi kiinteistö liitetään Itäkankaan vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriliittymiin.

Haettu lainasumma 15 000 €

Hanke aloitetaan syksyllä 2020.

Vaimosniemen metsästysseura ry sitotuu maksamaan väliaikaisrahoituksen kokonaisuudessaan takaisin viimeisten Ely-keskuksen tukimaksatusten jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää hakijalle 15 000 euron väliaikaisrahoituksen korottomana lainana. Vaimosniemen metsästysseura ry sitoituu maksamaan lainan takaisin hankkeen päätyttyä, välittömästi ELY-keskuksen viimeisen maksatuksen jälkeen. Hakijan ja kunnan välille tehdään velkakirja 15 000 euron maksamisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaimosniemen metsästysseura ry, Marja Iikkanen

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.