Kunnanhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelyt

KNGDno-2021-197

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen johtaja johtaa työssään noin 40 varhaiskasvatuksen ammattilaista apunaan oman toimensa ohella työskentelevä päiväkodin varajohtaja. Kuluneina vuosina johtamisresurssi on osoittautunut liian niukaksi sekä suhteessa henkilöstömäärään että yksiköiden ja alayksiköiden määrään. Näin ollen on perusteltua esittää, että päiväkodin varajohtajan tehtävän tilalle perustettaisiin oman toimen ohella hoidettava varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan tehtävä. Kyseisessä tehtävässä käytetään julkista valtaa, joten tehtävä edellyttää työnantajan ja työntekijän välistä virkasuhdetta. Näin ollen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tulisi esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Henna Forss toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mika Huovinen, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys-​ ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista 1.8.2021 alkaen. Palkka-asiamies on osallistunut asian valmisteluun ja asiaa on käsitelty pääluottamusmiesten kanssa käydyssä palaverissa. Tehtävä on tarkoitus täyttää sisäisellä haulla. Erillistä täyttölupaa ei oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamisen johdosta tarvita. Apulaisjohtajan viran hoidosta TVA-muutos tehtäväkohtaiseen palkkaan on 400,00 euroa kuukaudessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Sivistys-​ ja hyvinvointilautakunnan esityksen oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

sivistys- ja hyvinvointijohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.